Visa allt om Acito AB
Visa allt om Acito AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 4 821 4 713 3 609 2 981 3 986 4 043 3 693 3 747 2 991 2 976
Övrig omsättning 807 640 - - 8 32 - - - 1
Rörelseresultat (EBIT) 421 550 742 -110 394 330 291 589 221 315
Resultat efter finansnetto 421 537 477 -344 241 205 308 627 241 302
Årets resultat 299 311 285 -45 179 133 191 354 125 157
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 42 144 139 84 112 54 117 154 218 95
Omsättningstillgångar 2 305 1 798 1 625 1 252 1 689 1 907 1 879 1 710 1 091 1 251
Tillgångar 2 347 1 942 1 764 1 336 1 801 1 961 1 996 1 864 1 308 1 346
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 200 1 061 905 770 958 906 900 829 566 571
Obeskattade reserver 530 494 359 239 538 540 522 478 348 286
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 69 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 616 387 431 327 305 515 574 556 394 489
Skulder och eget kapital 2 347 1 942 1 764 1 336 1 801 1 961 1 996 1 864 1 308 1 346
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - 314 342 342 350 266 251 282
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 031 968 648 363 624 544 348 275 154 2
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 459 448 239 514 494 369 305 245 191 110
Utdelning till aktieägare 160 0 155 150 143 127 127 120 91 130
Omsättning 5 628 5 353 3 609 2 981 3 994 4 075 3 693 3 747 2 991 2 977
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 205 1 178 902 994 1 329 1 348 1 847 1 874 1 496 2 976
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 373 354 107 257 269 220 283 268 219 397
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 474 612 791 -82 466 393 355 653 290 349
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,29% 30,59% 21,07% -25,21% -1,41% 9,48% -1,44% 25,28% 0,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,94% 28,32% 42,18% -7,56% 21,88% 16,83% 15,53% 34,33% 18,81% 23,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,73% 11,67% 20,62% -3,39% 9,88% 8,16% 8,39% 17,08% 8,22% 10,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 51,90% 48,84% 49,60% 47,93% 47,36% 53,08% 44,77% 46,30%
Rörelsekapital/omsättning 35,03% 29,94% 33,08% 31,03% 34,72% 34,43% 35,34% 30,80% 23,30% 25,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,74% 74,48% 67,18% 70,82% 75,21% 66,50% 64,36% 62,94% 62,43% 57,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 189,77% 237,47% 220,88% 174,01% 317,38% 169,90% 185,54% 174,46% 138,58% 169,12%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...