Visa allt om Acito AB
Visa allt om Acito AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 5 115 4 821 4 713 3 609 2 981 3 986 4 043 3 693 3 747 2 991
Övrig omsättning 827 807 640 - - 8 32 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 454 421 550 742 -110 394 330 291 589 221
Resultat efter finansnetto 445 421 537 477 -344 241 205 308 627 241
Årets resultat 298 299 311 285 -45 179 133 191 354 125
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 41 42 144 139 84 112 54 117 154 218
Omsättningstillgångar 2 271 2 305 1 798 1 625 1 252 1 689 1 907 1 879 1 710 1 091
Tillgångar 2 312 2 347 1 942 1 764 1 336 1 801 1 961 1 996 1 864 1 308
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 176 1 200 1 061 905 770 958 906 900 829 566
Obeskattade reserver 592 530 494 359 239 538 540 522 478 348
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 69 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 544 616 387 431 327 305 515 574 556 394
Skulder och eget kapital 2 312 2 347 1 942 1 764 1 336 1 801 1 961 1 996 1 864 1 308
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 314 342 342 350 266 251
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 031 968 648 363 624 544 348 275 154
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 459 448 239 514 494 369 305 245 191
Utdelning till aktieägare 0 160 0 155 150 143 127 127 120 91
Omsättning 5 942 5 628 5 353 3 609 2 981 3 994 4 075 3 693 3 747 2 991
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 279 1 205 1 178 902 994 1 329 1 348 1 847 1 874 1 496
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 407 373 354 107 257 269 220 283 268 219
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 475 474 612 791 -82 466 393 355 653 290
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,10% 2,29% 30,59% 21,07% -25,21% -1,41% 9,48% -1,44% 25,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,64% 17,94% 28,32% 42,18% -7,56% 21,88% 16,83% 15,53% 34,33% 18,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,88% 8,73% 11,67% 20,62% -3,39% 9,88% 8,16% 8,39% 17,08% 8,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 44,46% 100,00% 100,00% 51,90% 48,84% 49,60% 47,93% 47,36% 53,08% 44,77%
Rörelsekapital/omsättning 33,76% 35,03% 29,94% 33,08% 31,03% 34,72% 34,43% 35,34% 30,80% 23,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 70,84% 68,74% 74,48% 67,18% 70,82% 75,21% 66,50% 64,36% 62,94% 62,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 225,00% 189,77% 237,47% 220,88% 174,01% 317,38% 169,90% 185,54% 174,46% 138,58%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...