Visa allt om Calle Löfqvists Åkeri AB
Visa allt om Calle Löfqvists Åkeri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 36 788 37 718 29 473 25 235 26 283 24 756 20 368 22 427 18 172 10 075
Övrig omsättning 49 527 48 615 177 - 26 110 263 45
Rörelseresultat (EBIT) 88 1 241 681 -298 897 1 426 1 046 810 -25 1 071
Resultat efter finansnetto -139 940 415 -730 391 1 159 755 -44 -643 928
Årets resultat 1 2 0 1 15 1 1 1 -10 9
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 531 11 321 7 674 9 619 11 516 11 165 9 568 11 999 13 009 5 333
Omsättningstillgångar 6 537 6 476 6 137 3 830 4 325 4 411 3 258 2 751 2 627 1 474
Tillgångar 19 068 17 797 13 811 13 448 15 842 15 576 12 826 14 751 15 636 6 806
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 120 119 117 117 117 102 108 108 106 116
Obeskattade reserver 3 228 3 375 2 444 2 035 2 775 2 415 1 263 526 591 1 225
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 153 5 631 3 480 5 033 5 723 6 416 5 763 7 969 9 594 3 678
Kortfristiga skulder 8 567 8 672 7 771 6 263 7 227 6 644 5 691 6 149 5 344 1 788
Skulder och eget kapital 19 068 17 797 13 811 13 448 15 842 15 576 12 826 14 751 15 636 6 806
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 192 192 192 160 192
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 12 658 12 343 9 409 8 734 9 012 7 932 6 413 7 069 6 387 2 394
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 737 4 501 3 395 2 962 3 061 2 833 2 342 2 748 2 144 1 036
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 36 837 38 245 29 521 25 850 26 460 24 756 20 394 22 537 18 435 10 120
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 42 40 33 31 32 30 30 47 28 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 876 943 893 814 821 825 679 477 649 1 008
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 449 448 407 391 383 383 319 229 344 411
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 860 3 941 3 707 2 853 3 922 3 716 3 348 3 147 1 821 1 772
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,47% 27,97% 16,79% -3,99% 6,17% 21,54% -9,18% 23,42% 80,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,57% 7,07% 5,06% -2,14% 5,71% 9,21% 8,19% 5,49% -0,15% 15,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,29% 3,34% 2,37% -1,14% 3,44% 5,79% 5,16% 3,61% -0,13% 10,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -5,52% -5,82% -5,54% -9,64% -11,04% -9,02% -11,95% -15,15% -14,95% -3,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,83% 15,46% 14,65% 12,02% 13,65% 12,08% 8,10% 3,30% 3,40% 14,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 76,30% 74,68% 78,97% 61,15% 59,85% 66,39% 57,25% 44,74% 49,16% 82,44%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...