Visa allt om Calle Löfqvists Åkeri AB
Visa allt om Calle Löfqvists Åkeri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 38 221 36 788 37 718 29 473 25 235 26 283 24 756 20 368 22 427 18 172
Övrig omsättning 115 49 527 48 615 177 - 26 110 263
Rörelseresultat (EBIT) -1 246 88 1 241 681 -298 897 1 426 1 046 810 -25
Resultat efter finansnetto -1 461 -139 940 415 -730 391 1 159 755 -44 -643
Årets resultat 1 1 2 0 1 15 1 1 1 -10
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 824 12 531 11 321 7 674 9 619 11 516 11 165 9 568 11 999 13 009
Omsättningstillgångar 6 121 6 537 6 476 6 137 3 830 4 325 4 411 3 258 2 751 2 627
Tillgångar 16 945 19 068 17 797 13 811 13 448 15 842 15 576 12 826 14 751 15 636
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 121 120 119 117 117 117 102 108 108 106
Obeskattade reserver 1 761 3 228 3 375 2 444 2 035 2 775 2 415 1 263 526 591
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 590 7 153 5 631 3 480 5 033 5 723 6 416 5 763 7 969 9 594
Kortfristiga skulder 9 473 8 567 8 672 7 771 6 263 7 227 6 644 5 691 6 149 5 344
Skulder och eget kapital 16 945 19 068 17 797 13 811 13 448 15 842 15 576 12 826 14 751 15 636
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 192 192 192 160
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 12 658 12 343 9 409 8 734 9 012 7 932 6 413 7 069 6 387
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 4 737 4 501 3 395 2 962 3 061 2 833 2 342 2 748 2 144
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 38 336 36 837 38 245 29 521 25 850 26 460 24 756 20 394 22 537 18 435
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 41 42 40 33 31 32 30 30 47 28
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 932 876 943 893 814 821 825 679 477 649
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 478 449 448 407 391 383 383 319 229 344
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 838 2 860 3 941 3 707 2 853 3 922 3 716 3 348 3 147 1 821
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,90% -2,47% 27,97% 16,79% -3,99% 6,17% 21,54% -9,18% 23,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -7,33% 0,57% 7,07% 5,06% -2,14% 5,71% 9,21% 8,19% 5,49% -0,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,25% 0,29% 3,34% 2,37% -1,14% 3,44% 5,79% 5,16% 3,61% -0,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -8,77% -5,52% -5,82% -5,54% -9,64% -11,04% -9,02% -11,95% -15,15% -14,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 8,82% 13,83% 15,46% 14,65% 12,02% 13,65% 12,08% 8,10% 3,30% 3,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 64,62% 76,30% 74,68% 78,97% 61,15% 59,85% 66,39% 57,25% 44,74% 49,16%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...