Visa allt om HomeMaid AB (publ)
Visa allt om HomeMaid AB (publ)

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 330 131 290 058 269 052 176 800 149 392 129 120 108 645 86 368 66 352 54 647
Övrig omsättning 294 261 109 11 52 1 446 160 336 - 69
Rörelseresultat (EBIT) 25 525 21 185 19 381 5 713 15 752 15 088 6 016 1 127 -2 075 1 344
Resultat efter finansnetto 25 258 20 690 18 565 5 845 16 040 15 039 5 939 1 802 -1 875 1 169
Årets resultat 19 152 15 917 14 164 3 425 11 732 11 309 7 940 1 717 -1 950 1 096
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 64 435 67 917 71 758 73 048 38 064 28 322 32 187 9 053 10 426 9 966
Omsättningstillgångar 74 640 59 587 48 233 51 147 47 584 41 487 26 048 30 191 25 085 7 901
Tillgångar 139 075 127 504 119 991 124 195 85 648 69 809 58 235 39 244 35 511 17 867
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 64 753 56 282 47 502 40 475 43 875 38 388 27 079 21 280 19 563 3 981
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 310
Långfristiga skulder 8 780 18 939 21 166 21 433 2 933 1 837 2 388 1 322 1 188 989
Kortfristiga skulder 65 542 52 283 51 323 62 287 38 840 29 584 28 768 16 642 14 760 12 587
Skulder och eget kapital 139 075 127 504 119 991 124 195 85 648 69 809 58 235 39 244 35 511 17 867
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 722 1 669 1 606 2 599 1 361 1 490 1 263 869 851 532
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 161 630 154 390 142 812 101 541 80 372 68 560 62 022 53 607 39 187 32 347
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 50 378 42 294 43 256 35 201 28 348 22 069 21 276 20 171 15 708 10 980
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 330 425 290 319 269 161 176 811 149 444 130 566 108 805 86 704 66 352 54 716
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 771 678 661 496 414 369 323 310 239 192
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 428 428 407 356 361 350 336 279 278 285
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 297 302 288 279 267 251 263 238 241 237
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 31 005 25 334 23 891 10 073 17 474 17 002 7 807 2 022 -1 277 2 042
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,82% 7,81% 52,18% 18,35% 15,70% 18,85% 25,79% 30,17% 21,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,39% 16,69% 16,24% 4,96% 18,89% 21,80% 10,66% 4,94% -4,93% 7,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,75% 7,34% 7,24% 3,48% 10,83% 11,79% 5,71% 2,25% -2,64% 2,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,20% 99,29% 99,30% 98,56% 98,62% 97,73% 97,78% 97,98% 95,32% 96,17%
Rörelsekapital/omsättning 2,76% 2,52% -1,15% -6,30% 5,85% 9,22% -2,50% 15,69% 15,56% -8,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,56% 44,14% 39,59% 32,59% 51,23% 54,99% 46,50% 54,22% 55,09% 22,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 113,88% 113,97% 93,98% 82,12% 122,51% 140,23% 90,55% 181,41% 169,95% 62,77%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 194 701 186 799 181 640 141 457 107 089 98 894 93 807 78 797 58 174 47 109
Övrig omsättning - 55 13 11 44 6 357 160 - - 33
Rörelseresultat (EBIT) 13 514 13 642 12 896 5 327 10 262 17 051 3 840 786 -1 624 727
Resultat efter finansnetto 28 539 13 141 9 577 5 437 10 556 17 272 4 061 1 491 -1 332 647
Årets resultat 21 697 5 687 3 673 3 915 7 761 12 995 4 261 1 491 -1 542 731
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 57 469 58 550 61 094 82 450 37 471 24 755 21 258 6 243 8 299 8 345
Omsättningstillgångar 41 222 34 419 29 004 30 920 25 498 33 081 25 325 30 186 23 470 6 410
Tillgångar 98 691 92 969 90 098 113 370 62 969 57 836 46 583 36 429 31 769 14 755
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 40 677 29 661 30 311 33 900 37 322 35 806 22 811 20 691 19 199 3 749
Obeskattade reserver 9 679 6 479 3 679 174 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 10 713 400 0 3 100 72 0 50
Långfristiga skulder 250 11 188 14 047 15 813 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 48 085 45 641 42 061 52 770 25 247 22 030 20 672 15 666 12 570 10 956
Skulder och eget kapital 98 691 92 969 90 098 113 370 62 969 57 836 46 583 36 429 31 769 14 755
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 722 1 669 1 606 2 599 1 361 1 490 1 263 869 851 532
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 101 356 107 138 101 507 74 765 59 102 53 914 54 418 48 349 33 429 27 251
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 39 941 36 245 35 030 26 308 21 751 18 075 19 469 18 253 13 643 9 815
Utdelning till aktieägare 18 241 13 681 7 136 7 136 7 137 6 245 0 0 0 0
Omsättning 194 701 186 854 181 653 141 468 107 133 105 251 93 967 78 797 58 174 47 142
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 514 511 488 404 303 276 287 281 208 150
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 379 366 372 350 353 358 327 280 280 314
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 301 285 286 281 270 267 266 236 236 254
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 15 984 16 160 15 429 6 218 10 772 17 738 4 717 1 468 -1 026 1 240
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,23% 2,84% 28,41% 32,09% 8,29% 5,42% 19,05% 35,45% 23,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,21% 14,70% 14,35% 4,80% 16,76% 29,86% 8,72% 4,09% -4,09% 4,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,80% 7,31% 7,12% 3,84% 9,86% 17,47% 4,33% 1,89% -2,23% 1,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,84% 99,00% 99,10% 98,46% 98,50% 98,39% 98,18% 97,80% 94,88% 94,48%
Rörelsekapital/omsättning -3,52% -6,01% -7,19% -15,45% 0,23% 11,17% 4,96% 18,43% 18,74% -9,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,87% 37,34% 36,83% 30,02% 59,27% 61,91% 48,97% 56,80% 60,43% 25,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 85,73% 75,41% 68,96% 58,59% 100,99% 150,16% 122,51% 192,68% 186,71% 58,51%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...