Visa allt om HomeMaid AB (publ)

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 252 043 245 097 232 526 445 840 356 202 330 131 290 058 269 052 176 800 149 392
Övrig omsättning 7 578 5 925 187 549 742 605 294 261 109 11 52
Rörelseresultat (EBIT) 14 607 -506 198 516 30 653 26 072 25 525 21 185 19 381 5 713 15 752
Resultat efter finansnetto 14 423 -764 198 298 30 537 25 942 25 258 20 690 18 565 5 845 16 040
Årets resultat 11 304 -3 294 196 650 22 982 19 933 19 152 15 917 14 164 3 425 11 732
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 866 26 325 36 844 67 789 62 825 64 435 67 917 71 758 73 048 38 064
Omsättningstillgångar 68 110 50 238 52 525 103 695 76 131 74 640 59 587 48 233 51 147 47 584
Tillgångar 90 976 76 563 89 369 171 484 138 956 139 075 127 504 119 991 124 195 85 648
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 24 620 13 316 25 224 -161 393 66 445 64 753 56 282 47 502 40 475 43 875
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 2 244 2 491 1 603 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 046 3 946 4 499 6 515 5 032 8 780 18 939 21 166 21 433 2 933
Kortfristiga skulder 60 066 56 810 58 043 326 362 67 479 65 542 52 283 51 323 62 287 38 840
Skulder och eget kapital 90 976 76 563 89 369 171 484 138 956 139 075 127 504 119 991 124 195 85 648
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 3 099 2 090 1 690 2 963 1 765 1 722 1 669 1 606 2 599 1 361
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 142 257 149 281 132 908 227 358 178 509 161 630 154 390 142 812 101 541 80 372
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 54 994 56 334 52 965 69 869 59 304 50 378 42 294 43 256 35 201 28 348
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 259 621 251 022 420 075 446 582 356 807 330 425 290 319 269 161 176 811 149 444
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 565 588 563 865 756 771 678 661 496 414
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 446 417 413 515 471 428 428 407 356 361
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 360 354 337 356 328 297 302 288 279 267
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 21 332 5 156 201 226 35 270 30 574 31 005 25 334 23 891 10 073 17 474
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,83% 5,41% -47,85% 25,16% 7,90% 13,82% 7,81% 52,18% 18,35% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,08% -0,66% 222,14% 17,89% 18,81% 18,39% 16,69% 16,24% 4,96% 18,89%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,80% -0,21% 85,38% 6,88% 7,34% 7,75% 7,34% 7,24% 3,48% 10,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,61% 98,74% 98,68% 99,01% 99,11% 99,20% 99,29% 99,30% 98,56% 98,62%
Rörelsekapital/omsättning 3,19% -2,68% -2,37% -49,94% 2,43% 2,76% 2,52% -1,15% -6,30% 5,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,06% 17,39% 28,22% -94,12% 47,82% 46,56% 44,14% 39,59% 32,59% 51,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 113,39% 88,43% 90,49% 31,77% 112,82% 113,88% 113,97% 93,98% 82,12% 122,51%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 252 043 244 162 227 104 218 768 200 898 194 701 186 799 181 640 141 457 107 089
Övrig omsättning 7 578 5 450 515 534 248 0 55 13 11 44
Rörelseresultat (EBIT) 16 307 6 737 10 480 12 774 14 437 13 514 13 642 12 896 5 327 10 262
Resultat efter finansnetto 16 235 8 972 10 115 13 748 35 580 28 539 13 141 9 577 5 437 10 556
Årets resultat 12 486 5 283 7 566 10 662 38 377 21 697 5 687 3 673 3 915 7 761
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 826 12 495 12 311 55 501 55 221 57 469 58 550 61 094 82 450 37 471
Omsättningstillgångar 68 059 49 565 51 871 50 142 50 848 41 222 34 419 29 004 30 920 25 498
Tillgångar 77 885 62 060 64 182 105 643 106 069 98 691 92 969 90 098 113 370 62 969
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 800 7 314 9 242 11 709 60 813 40 677 29 661 30 311 33 900 37 322
Obeskattade reserver 0 0 0 204 204 9 679 6 479 3 679 174 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 10 713 400
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 250 11 188 14 047 15 813 0
Kortfristiga skulder 58 085 54 746 54 940 93 730 45 052 48 085 45 641 42 061 52 770 25 247
Skulder och eget kapital 77 885 62 060 64 182 105 643 106 069 98 691 92 969 90 098 113 370 62 969
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 3 099 2 090 1 690 1 676 1 765 1 722 1 669 1 606 2 599 1 361
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 142 257 146 660 130 259 122 327 110 457 101 356 107 138 101 507 74 765 59 102
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 54 994 56 106 51 956 48 723 44 052 39 941 36 245 35 030 26 308 21 751
Utdelning till aktieägare 9 121 0 0 10 033 19 154 18 241 13 681 7 136 7 136 7 137
Omsättning 259 621 249 612 227 619 219 302 201 146 194 701 186 854 181 653 141 468 107 133
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 565 582 554 549 528 514 511 488 404 303
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 446 420 410 398 380 379 366 372 350 353
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 360 356 336 323 302 301 285 286 281 270
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 19 708 9 942 13 385 15 540 17 022 15 984 16 160 15 429 6 218 10 772
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,23% 7,51% 3,81% 8,90% 3,18% 4,23% 2,84% 28,41% 32,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,86% 14,54% 15,86% 13,04% 33,64% 29,21% 14,70% 14,35% 4,80% 16,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,44% 3,70% 4,48% 6,30% 17,76% 14,80% 7,31% 7,12% 3,84% 9,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,61% 98,74% 98,77% 98,78% 98,81% 98,84% 99,00% 99,10% 98,46% 98,50%
Rörelsekapital/omsättning 3,96% -2,12% -1,35% -19,92% 2,89% -3,52% -6,01% -7,19% -15,45% 0,23%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,42% 11,79% 14,40% 11,23% 57,48% 48,87% 37,34% 36,83% 30,02% 59,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 117,17% 90,54% 94,41% 53,50% 112,87% 85,73% 75,41% 68,96% 58,59% 100,99%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!