Visa allt om Nordic Service Partners Holding AB
Visa allt om Nordic Service Partners Holding AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 903 517 821 083 776 449 727 174 617 083 632 486 697 072 660 499 566 638 386 705
Övrig omsättning 23 560 5 271 4 102 6 581 5 886 1 151 1 828 5 667 3 471 -
Rörelseresultat (EBIT) 17 648 23 703 21 465 16 913 10 602 15 040 3 651 -24 751 10 488 14 314
Resultat efter finansnetto -6 991 11 252 10 265 4 694 -366 7 460 -9 719 -35 138 2 724 10 791
Årets resultat -8 709 4 773 7 427 2 412 2 056 11 100 -8 528 -34 873 -1 625 22 187
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 421 336 393 701 360 203 358 691 331 974 301 575 324 822 358 828 328 721 231 503
Omsättningstillgångar 129 163 162 595 90 202 86 373 73 287 40 149 60 011 76 585 74 147 52 946
Tillgångar 550 499 556 296 450 405 445 065 405 261 341 724 384 832 435 413 402 868 284 449
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 130 151 148 675 136 219 122 384 124 629 116 071 113 609 95 486 101 500 94 068
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 4 213 5 956 8 079 0
Långfristiga skulder 258 626 264 975 164 723 164 364 151 069 95 504 117 256 179 744 139 865 93 187
Kortfristiga skulder 161 722 142 645 149 463 158 317 129 563 130 147 149 754 154 227 153 424 97 194
Skulder och eget kapital 550 499 556 296 450 405 445 065 405 261 341 724 384 832 435 413 402 868 284 449
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 9 365 7 171 7 213 7 741 7 397 7 198 3 564 8 330 7 424 1 631
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 274 875 247 357 230 614 216 893 185 679 187 626 202 081 199 768 157 554 100 273
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 61 286 51 915 47 638 42 823 38 664 43 464 35 559 42 853 39 592 38 276
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 927 077 826 354 780 551 733 755 622 969 633 637 698 900 666 166 570 109 386 705
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 026 959 931 807 759 731 706 817 739 553
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 881 856 834 901 813 865 987 808 767 699
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 341 323 313 338 308 316 361 313 288 256
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 63 262 62 806 56 265 51 227 39 331 44 753 36 293 5 439 28 886 22 537
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,04% 5,75% 6,78% 17,84% -2,44% -9,27% 5,54% 16,56% 46,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,21% 4,56% 4,93% 3,89% 2,72% 4,53% 1,10% -4,51% 3,10% 5,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,96% 3,09% 2,86% 2,38% 1,79% 2,45% 0,60% -2,97% 2,20% 3,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 75,60% 75,55% 75,25% 74,56% 74,65% 73,78% 72,30% 72,30% 73,39% 72,88%
Rörelsekapital/omsättning -3,60% 2,43% -7,63% -9,89% -9,12% -14,23% -12,87% -11,76% -13,99% -11,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,64% 26,73% 30,24% 27,50% 30,75% 33,97% 29,52% 21,93% 25,19% 33,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 74,40% 108,37% 55,08% 50,69% 52,47% 27,17% 36,19% 45,19% 44,04% 50,38%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 * 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 36 941 30 661 30 165 31 156 28 522 27 024 29 625 29 795 20 962 4 957
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 216 1 498 2 225 2 672 1 638 1 962 -5 828 - -9 400 -2 408
Resultat efter finansnetto -21 898 -3 384 -984 -691 -10 389 3 360 -9 342 - -6 881 2 625
Årets resultat -10 019 3 118 13 402 10 564 -3 853 6 469 -7 944 - -6 878 18 373
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 * 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 312 468 307 649 256 953 261 713 218 350 207 016 178 370 167 574 216 822 165 868
Omsättningstillgångar 101 346 87 133 17 117 17 462 24 511 4 130 20 435 77 765 49 199 23 302
Tillgångar 413 813 394 782 274 070 279 175 242 861 211 146 198 806 245 339 266 021 189 170
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 158 045 167 441 163 863 147 293 137 405 134 398 118 779 94 728 170 358 156 334
Obeskattade reserver 456 63 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 197 631 213 037 85 096 90 346 82 193 46 827 62 608 77 637 53 764 20 315
Kortfristiga skulder 57 680 14 241 25 111 41 536 23 263 29 921 17 419 72 974 41 898 12 521
Skulder och eget kapital 413 813 394 782 274 070 279 175 242 861 211 146 198 806 245 339 266 021 189 170
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 8 877 7 171 7 212 6 672 6 519 6 381 3 564 2 463 5 680 1 631
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 588 4 325 4 937 5 592 5 501 4 673 12 774 14 096 3 220 725
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 962 5 934 6 165 5 538 5 764 5 409 5 336 7 362 3 946 838
Utdelning till aktieägare 0 0 2 910 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 36 941 30 661 30 165 31 156 28 522 27 024 29 625 29 795 20 962 4 957
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 21 17 18 19 17 19 32 33 16 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 759 1 804 1 676 1 640 1 678 1 422 926 903 1 310 2 479
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 088 1 107 1 077 1 014 1 088 906 602 421 977 2 351
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 801 1 855 2 480 2 927 1 954 2 366 -5 423 - -9 156 -2 396
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,48% 1,64% -3,18% 9,23% 5,54% -8,78% -0,57% 42,14% 322,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,54% 1,94% 2,73% 2,67% -1,94% 2,86% -3,32% - -1,51% 2,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 28,44% 25,04% 24,79% 23,92% -16,52% 22,36% -22,29% - -19,15% 108,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 118,20% 237,74% -26,50% -77,27% 4,38% -95,44% 10,18% 16,08% 34,83% 217,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,28% 42,43% 59,79% 52,76% 56,58% 63,65% 59,75% 38,61% 64,04% 82,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 175,70% 611,85% 68,17% 42,04% 105,36% 13,80% 117,31% 106,57% 117,43% 186,10%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2008-12: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...