Visa allt om Lidköpings svartoxidering AB
Visa allt om Lidköpings svartoxidering AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 776 794 671 854 803 757 1 195 1 143 1 076 1 116
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 52 187 -80 -51 -307 -75 209 230 275 -79
Resultat efter finansnetto 53 188 -79 -50 -305 -75 211 231 277 -78
Årets resultat 53 103 -79 -50 -230 0 113 125 199 -78
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 8 11 0 0 2 5 7 12 12
Omsättningstillgångar 550 433 288 388 396 767 1 104 839 722 583
Tillgångar 566 441 299 388 396 769 1 108 847 733 595
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 428 290 187 265 315 545 746 633 508 309
Obeskattade reserver 0 47 0 0 0 76 153 100 42 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 139 104 112 123 81 148 210 114 183 286
Skulder och eget kapital 566 441 299 388 396 769 1 108 847 733 595
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 340 360 335 317 532
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 372 260 290 383 333 33 23 24 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 143 89 99 129 110 121 127 125 104 313
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 776 794 671 854 803 757 1 195 1 143 1 076 1 116
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 776 794 671 854 803 757 1 195 1 143 1 076 558
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 530 390 418 543 2 519 532 515 432 423
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 56 190 -77 -51 43 -72 212 234 283 -69
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,27% 18,33% -21,43% 6,35% 6,08% -36,65% 4,55% 6,23% -3,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,36% 42,63% -26,42% -12,63% -77,27% -9,75% 19,04% 27,39% 37,65% -13,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,83% 23,68% -11,77% -5,74% -38,11% -9,91% 17,66% 20,30% 25,65% -6,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,71% 99,24% 99,40% 99,06% 64,38% 98,41% 97,07% 94,93% 93,22% 95,25%
Rörelsekapital/omsättning 52,96% 41,44% 26,23% 31,03% 39,23% 81,77% 74,81% 63,43% 50,09% 26,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,62% 74,07% 62,54% 68,30% 79,55% 78,16% 77,51% 83,23% 73,43% 51,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 394,96% 415,38% 255,36% 313,01% 417,28% 479,05% 495,24% 692,11% 358,47% 183,57%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...