Visa allt om Beredskapsmuseet i Djuramossa AB
Visa allt om Beredskapsmuseet i Djuramossa AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 002 938 1 013 1 163 1 329 1 069 1 110 912 882 874
Övrig omsättning 93 186 141 85 67 535 508 511 477 11
Rörelseresultat (EBIT) 34 66 177 -55 95 303 222 130 155 184
Resultat efter finansnetto 13 44 146 -84 61 271 193 94 126 154
Årets resultat 11 36 115 -82 41 192 134 64 93 109
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 848 875 914 954 998 1 034 1 096 1 171 1 155 1 180
Omsättningstillgångar 184 244 211 135 334 182 135 115 136 104
Tillgångar 1 032 1 118 1 125 1 089 1 332 1 216 1 231 1 286 1 291 1 285
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 691 681 667 552 625 734 652 608 634 621
Obeskattade reserver 6 10 14 16 19 0 19 11 6 10
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 182 220 258 296 334 260 289 336 365 412
Kortfristiga skulder 153 209 187 225 355 223 272 331 287 243
Skulder och eget kapital 1 032 1 118 1 125 1 089 1 332 1 216 1 231 1 286 1 291 1 285
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 192 150 150 114 135 140 158 96 70 25
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 39 37 26 17 14 16 29 55 70 2
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 70 53 52 44 47 46 54 49 42 11
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 100 130 130 90 90 80
Omsättning 1 095 1 124 1 154 1 248 1 396 1 604 1 618 1 423 1 359 885
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 501 469 507 582 665 535 555 456 441 437
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 152 125 124 96 108 94 135 106 98 20
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 75 105 217 -10 145 352 278 187 212 241
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,82% -7,40% -12,90% -12,49% 24,32% -3,69% 21,71% 3,40% 0,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,39% 5,90% 15,82% -4,96% 7,28% 25,00% 18,03% 10,11% 12,08% 14,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,49% 7,04% 17,57% -4,64% 7,30% 28,44% 20,00% 14,25% 17,69% 21,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 88,72% 86,78% 87,76% 90,80% 87,74% 82,13% 82,52% 80,04% 79,82% 89,59%
Rörelsekapital/omsättning 3,09% 3,73% 2,37% -7,74% -1,58% -3,84% -12,34% -23,68% -17,12% -15,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,41% 61,61% 60,26% 51,77% 47,97% 60,36% 54,10% 47,89% 49,44% 48,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 120,26% 116,27% 110,70% 57,33% 93,52% 78,92% 44,49% 33,84% 44,25% 30,86%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...