Visa allt om Above Möbel AB
Visa allt om Above Möbel AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 22 970 27 204 17 933 15 473 14 181 12 264 13 956 13 384 15 935 14 519
Övrig omsättning 327 147 419 441 223 187 359 212 193 180
Rörelseresultat (EBIT) 583 1 520 -173 -27 230 -479 418 -1 260 864 167
Resultat efter finansnetto 600 1 504 -236 -135 208 -500 382 -1 258 828 123
Årets resultat 304 1 190 -236 -135 208 -500 382 -833 444 80
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 896 643 777 634 673 126 221 414 591 606
Omsättningstillgångar 7 111 6 153 4 449 3 603 3 281 3 343 4 208 2 568 4 120 3 234
Tillgångar 8 007 6 796 5 225 4 237 3 955 3 469 4 429 2 983 4 711 3 840
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 475 2 172 982 1 218 1 353 1 145 1 645 1 263 2 096 1 652
Obeskattade reserver 463 262 0 0 0 0 0 0 425 214
Avsättningar (tkr) 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 487 1 562 1 814 1 316 1 609 1 549 1 058 483 489 910
Kortfristiga skulder 3 546 2 765 2 430 1 703 993 776 1 726 1 236 1 701 1 064
Skulder och eget kapital 8 007 6 796 5 225 4 237 3 955 3 469 4 429 2 983 4 711 3 840
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 990 1 025 1 003 1 066 991
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 944 2 088 1 371 1 256 1 261 206 95 289 142 344
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 606 615 408 384 380 434 553 630 590 597
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 23 297 27 351 18 352 15 914 14 404 12 451 14 315 13 596 16 128 14 699
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 594 5 441 3 587 3 095 2 836 2 453 2 791 2 677 3 187 2 904
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 517 547 356 329 329 327 335 392 361 389
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 700 1 688 -84 13 302 -366 554 -1 084 1 023 326
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,56% 51,70% 15,90% 9,11% 15,63% -12,12% 4,27% -16,01% 9,75% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,22% 23,31% -2,60% -0,59% 7,28% -12,60% 10,21% -40,26% 18,93% 4,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,86% 5,82% -0,76% -0,16% 2,03% -3,56% 3,24% -8,97% 5,60% 1,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 25,61% 34,89% 27,61% 28,62% 31,55% 26,72% 26,09% 22,36% 30,64% 28,38%
Rörelsekapital/omsättning 15,52% 12,45% 11,26% 12,28% 16,13% 20,93% 17,78% 9,95% 15,18% 14,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,42% 34,97% 18,79% 28,75% 34,21% 33,01% 37,14% 42,34% 50,99% 47,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 185,56% 196,38% 151,23% 143,22% 234,34% 318,30% 185,46% 122,41% 185,42% 200,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...