Visa allt om Vetande Teknik Aktiebolag
Visa allt om Vetande Teknik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 284 384 1 129 471 0 0 0 0 0 21
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 235 334 751 293 -19 -19 -21 -29 -13 -13
Resultat efter finansnetto 233 334 752 293 -19 -19 -20 333 901 37
Årets resultat 135 194 439 189 -19 -19 27 240 901 37
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 833 833 783 132 280 438 720 810 0 136
Omsättningstillgångar 269 396 538 429 19 21 59 430 1 258 129
Tillgångar 1 102 1 229 1 321 560 298 459 779 1 240 1 258 265
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 617 642 604 320 282 444 725 943 1 067 217
Obeskattade reserver 389 330 246 58 0 0 0 0 0 2
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 189 185 0
Kortfristiga skulder 97 257 470 182 16 15 54 108 6 46
Skulder och eget kapital 1 102 1 229 1 321 560 298 459 779 1 240 1 258 265
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 - 303 144 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 4 31 15 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 163 160 157 155 151 143 262 245 364 51
Omsättning 284 384 1 129 471 0 0 0 0 0 21
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 284 384 1 129 471 - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 3 11 338 162 - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 235 334 751 293 -19 -19 -21 -29 -13 -10
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -26,04% -65,99% 139,70% - - - - - -100,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,32% 27,18% 56,85% 52,32% - - - - - 14,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 82,75% 86,98% 66,52% 62,21% - - - - - 180,95%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - - - - - 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 60,56% 36,20% 6,02% 52,44% - - - - - 395,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 83,52% 73,18% 60,25% 64,78% 94,63% 96,73% 93,07% 76,05% 84,82% 82,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 277,32% 154,09% 114,47% 235,71% 118,75% 140,00% 109,26% 398,15% 20 966,67% 280,43%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...