Visa allt om AX Bygg- och Fastighetsservice Aktiebolag
Visa allt om AX Bygg- och Fastighetsservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 665 1 369 1 254 1 324 1 070 1 054 1 192 2 184 2 270 2 178
Övrig omsättning 1 275 65 - - - - 19 394 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 260 -178 -370 -247 -306 -320 18 907 -99 397 634
Resultat efter finansnetto 1 771 10 -83 -5 -7 -75 18 962 -291 320 496
Årets resultat 4 870 148 65 102 -30 5 10 537 -228 265 379
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 308 2 543 2 598 6 471 2 471 2 593 6 666 2 501 423 8 915
Omsättningstillgångar 25 024 22 245 20 964 17 409 21 417 25 027 21 123 12 950 15 847 7 569
Tillgångar 25 332 24 788 23 561 23 879 23 888 27 620 27 789 15 451 16 269 16 484
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 23 602 18 772 18 663 18 638 18 576 18 646 18 681 8 185 8 453 8 228
Obeskattade reserver 30 4 134 4 316 4 503 4 651 4 664 4 745 0 63 99
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 3 283 6 763 7 138
Kortfristiga skulder 1 700 1 882 582 738 662 4 310 4 363 3 983 990 1 019
Skulder och eget kapital 25 332 24 788 23 561 23 879 23 888 27 620 27 789 15 451 16 269 16 484
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 650 637 624 598 586 571 480 412
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 813 663 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 255 208 204 200 194 186 182 178 183 124
Utdelning till aktieägare 100 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Omsättning 1 940 1 434 1 254 1 324 1 070 1 054 20 586 2 184 2 270 2 178
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 333 685 627 662 535 527 596 1 092 1 135 1 089
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 538 439 433 425 413 399 394 384 332 276
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 336 -29 -221 -98 -165 -179 19 051 89 585 823
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -51,42% 9,17% -5,29% 23,74% 1,52% -11,58% -45,42% -3,79% 4,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,22% 0,04% -0,33% 0,06% 0,25% -0,28% 68,70% 0,57% 4,35% 5,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 274,89% 0,73% -6,14% 1,06% 5,51% -7,21% 1 601,59% 4,03% 31,15% 38,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,92% 94,23% 93,70% 91,16% 98,60% 98,39% 93,54% 89,93% 97,00% 97,20%
Rörelsekapital/omsättning 3 507,37% 1 487,44% 1 625,36% 1 259,14% 1 939,72% 1 965,56% 1 406,04% 410,58% 654,49% 300,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 93,26% 88,74% 93,50% 91,95% 92,11% 79,95% 79,81% 52,97% 52,24% 50,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 464,59% 962,17% 2 873,54% 2 281,98% 2 553,63% 474,71% 469,93% 104,64% 686,46% 708,93%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...