Visa allt om AX Bygg- och Fastighetsservice Aktiebolag
Visa allt om AX Bygg- och Fastighetsservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 60 665 1 369 1 254 1 324 1 070 1 054 1 192 2 184 2 270
Övrig omsättning 160 1 275 65 - - - - 19 394 - -
Rörelseresultat (EBIT) 115 260 -178 -370 -247 -306 -320 18 907 -99 397
Resultat efter finansnetto 213 1 771 10 -83 -5 -7 -75 18 962 -291 320
Årets resultat 185 4 870 148 65 102 -30 5 10 537 -228 265
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 160 308 2 543 2 598 6 471 2 471 2 593 6 666 2 501 423
Omsättningstillgångar 36 138 25 024 22 245 20 964 17 409 21 417 25 027 21 123 12 950 15 847
Tillgångar 36 298 25 332 24 788 23 561 23 879 23 888 27 620 27 789 15 451 16 269
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 36 293 23 602 18 772 18 663 18 638 18 576 18 646 18 681 8 185 8 453
Obeskattade reserver 0 30 4 134 4 316 4 503 4 651 4 664 4 745 0 63
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 3 283 6 763
Kortfristiga skulder 6 1 700 1 882 582 738 662 4 310 4 363 3 983 990
Skulder och eget kapital 36 298 25 332 24 788 23 561 23 879 23 888 27 620 27 789 15 451 16 269
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - 650 637 624 598 586 571 480
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 813 663 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 16 255 208 204 200 194 186 182 178 183
Utdelning till aktieägare 0 100 40 40 40 40 40 40 40 40
Omsättning 220 1 940 1 434 1 254 1 324 1 070 1 054 20 586 2 184 2 270
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 30 333 685 627 662 535 527 596 1 092 1 135
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 8 538 439 433 425 413 399 394 384 332
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 115 336 -29 -221 -98 -165 -179 19 051 89 585
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -90,98% -51,42% 9,17% -5,29% 23,74% 1,52% -11,58% -45,42% -3,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,65% 7,22% 0,04% -0,33% 0,06% 0,25% -0,28% 68,70% 0,57% 4,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 391,67% 274,89% 0,73% -6,14% 1,06% 5,51% -7,21% 1 601,59% 4,03% 31,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -18,33% 69,92% 94,23% 93,70% 91,16% 98,60% 98,39% 93,54% 89,93% 97,00%
Rörelsekapital/omsättning 60 220,00% 3 507,37% 1 487,44% 1 625,36% 1 259,14% 1 939,72% 1 965,56% 1 406,04% 410,58% 654,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,99% 93,26% 88,74% 93,50% 91,95% 92,11% 79,95% 79,81% 52,97% 52,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 601 083,33% 1 464,59% 962,17% 2 873,54% 2 281,98% 2 553,63% 474,71% 469,93% 104,64% 686,46%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...