Visa allt om Frösundaviksparken Aktiebolag
Visa allt om Frösundaviksparken Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 82 549 52 137 84 157 90 700 86 866 98 398 92 809 96 949 61 371 23 054
Övrig omsättning 5 990 113 779 2 160 3 367 18 144 5 410 2 169 4 140 - -
Rörelseresultat (EBIT) 14 571 110 212 3 905 -47 916 21 852 20 215 24 865 36 692 33 434 19 981
Resultat efter finansnetto -5 053 89 801 -33 817 -90 656 -9 523 5 224 -3 449 9 614 39 031 123 797
Årets resultat 1 528 89 940 -28 838 -50 618 -1 830 8 596 -1 306 17 342 49 552 123 607
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 723 699 721 725 1 134 046 1 224 863 1 329 072 1 226 947 1 033 855 1 025 313 605 923 605 154
Omsättningstillgångar 44 194 121 116 50 857 73 819 74 611 100 655 46 763 60 416 73 757 203 587
Tillgångar 767 893 842 841 1 184 903 1 298 682 1 403 683 1 327 602 1 080 618 1 085 729 679 680 808 741
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 338 292 421 504 331 564 360 402 411 020 288 850 132 792 134 098 249 387 249 624
Minoritetsintressen 2 370 0 1 984 1 776 3 912 18 523 294 2 514 0 0
Avsättningar (tkr) 3 189 5 108 70 719 76 299 114 476 126 732 69 251 69 718 64 34 111
Långfristiga skulder 387 960 398 994 740 006 796 043 806 840 816 701 802 442 802 310 404 960 427 443
Kortfristiga skulder 36 082 17 235 40 630 64 162 67 435 76 796 75 839 77 089 25 269 97 563
Skulder och eget kapital 767 893 842 841 1 184 903 1 298 682 1 403 683 1 327 602 1 080 618 1 085 729 679 680 808 741
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD 720 720 660 2 110 2 933 784 970 720 1 320 797
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 12 988 2 728 3 162 5 952 8 835 14 930 7 056 3 238 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 4 728 1 452 1 517 2 733 4 318 5 688 3 051 1 931 458 263
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 88 539 165 916 86 317 94 067 105 010 103 808 94 978 101 089 61 371 23 054
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 30 7 9 27 39 52 26 11 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 752 7 448 9 351 3 359 2 227 1 892 3 570 8 814 30 686 11 527
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 678 829 594 401 406 415 485 550 889 530
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 25 260 119 527 21 537 25 972 40 871 33 242 39 401 47 111 38 317 20 048
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 58,33% -38,05% -7,21% 4,41% -11,72% 6,02% -4,27% - 166,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,71% 12,96% 0,33% -4,60% 1,67% 1,91% 1,77% 4,62% 8,79% 15,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,89% 209,58% 4,68% -65,90% 26,93% 25,77% 20,64% 51,72% 97,35% 542,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 87,56% 99,60% 93,81% 92,23% 92,68% 94,37% 70,99% 86,68% 81,54% 99,71%
Rörelsekapital/omsättning 9,83% 199,25% 12,15% 10,65% 8,26% 24,25% -31,33% -17,20% 79,01% 459,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,05% 50,01% 27,98% 27,75% 29,28% 21,76% 12,29% 12,35% 36,69% 30,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 121,51% 702,73% 125,17% 112,76% 101,90% 127,48% 60,28% 78,35% 291,89% 208,67%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 567 8 435 6 200 3 980 4 067 4 483 4 526 7 244 10 821 3 215
Övrig omsättning 829 391 118 129 - 48 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -18 804 -8 457 -2 976 -6 276 -7 879 -7 479 -8 090 -2 863 2 254 -5 385
Resultat efter finansnetto -11 808 149 905 -66 914 -18 313 -8 003 -7 945 -6 090 9 655 58 747 69 563
Årets resultat -5 959 138 442 -61 271 -33 384 -6 071 -5 993 -5 891 11 281 57 532 69 037
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 107 376 26 000 102 298 145 132 146 823 143 150 182 715 80 746 101 421 138 674
Omsättningstillgångar 92 821 187 446 108 346 141 137 153 185 130 802 95 107 117 621 84 318 106 303
Tillgångar 200 197 213 446 210 644 286 269 300 008 273 952 277 822 198 367 185 739 244 977
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 84 138 170 097 31 655 92 926 126 310 135 875 143 703 149 594 178 313 172 162
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229
Avsättningar (tkr) 0 0 0 298 149 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 101 774 0 0 38 700 38 700 38 700 38 700 6 500 0 0
Kortfristiga skulder 14 285 43 349 178 989 154 345 134 850 99 377 95 419 42 273 7 426 72 586
Skulder och eget kapital 200 197 213 446 210 644 286 269 300 008 273 952 277 822 198 367 185 739 244 977
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 720 720 660 660 720 720 0 720 314 1 320
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 5 750 2 728 1 122 608 669 807 0 1 902 1 085 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 2 170 1 452 913 591 769 1 051 0 1 443 493 458
Utdelning till aktieägare 0 80 000 0 0 0 0 0 0 40 000 80 000
Omsättning 2 396 8 826 6 318 4 109 4 067 4 531 4 526 7 244 10 821 3 215
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 7 4 4 4 4 0 5 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 121 1 205 1 550 995 1 017 1 121 - 1 449 5 411 1 608
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 630 829 664 533 515 689 - 835 946 889
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -18 724 -8 284 -2 130 -5 256 -6 815 -6 311 -6 999 -2 448 2 492 -5 086
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -81,42% 36,05% 55,78% -2,14% -9,28% -0,95% -37,52% -33,06% 236,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,90% 70,34% -27,53% -6,30% -2,62% -2,72% -1,94% 4,91% 31,64% 28,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -753,48% 1 779,83% -935,19% -453,39% -193,09% -166,43% -119,31% 134,48% 543,16% 2 172,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 99,97% 100,00% 97,64% 98,32% 98,12% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5 011,87% 1 708,32% -1 139,40% -331,86% 450,82% 700,98% -6,89% 1 040,14% 710,58% 1 048,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,03% 79,69% 15,03% 32,46% 42,10% 49,60% 51,72% 75,41% 96,00% 70,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 649,78% 432,41% 60,53% 91,44% 113,60% 131,62% 99,67% 278,24% 1 135,44% 146,45%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...