Visa allt om BG Konferensservice Aktiebolag
Visa allt om BG Konferensservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 * 2015-06 * 2014-06 * 2013-06 * 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning - - - - 1 115 941 821 891 834 823
Övrig omsättning - - - - 659 501 517 509 480 483
Rörelseresultat (EBIT) - - - - 120 -39 -10 122 -60 26
Resultat efter finansnetto - - - - 79 -45 -16 110 -73 13
Årets resultat - - - - 39 -40 -22 88 -73 9
Balansräkningar (tkr)
2016-06 * 2015-06 * 2014-06 * 2013-06 * 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - - - - 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - - - - 38 79 114 65 82 103
Omsättningstillgångar - - - - 385 487 409 454 329 384
Tillgångar - - - - 423 566 523 520 411 487
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - - - - 219 101 78 100 13 86
Obeskattade reserver - - - - 0 0 5 0 0 0
Avsättningar (tkr) - - - - 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder - - - - 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder - - - - 204 464 439 419 398 402
Skulder och eget kapital - - - - 423 566 523 520 411 487
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 312 242 270 286 199
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 983 307 270 189 225 209
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - - - - 21 186 135 121 143 124
Utdelning till aktieägare - - - - 0 0 0 0 0 0
Omsättning - - - - 1 774 1 442 1 338 1 400 1 314 1 306
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - - - 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 558 471 411 446 417 412
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 492 394 326 298 333 278
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar - - - - 120 -5 18 150 -21 63
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - 18,49% 14,62% -7,86% 6,83% 1,34% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - 28,37% -6,71% -1,91% 23,85% -14,36% 5,75%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - 10,76% -4,04% -1,22% 13,92% -7,07% 3,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - 100,00% 75,66% 74,91% 76,21% 77,34% 74,00%
Rörelsekapital/omsättning - - - - 16,23% 2,44% -3,65% 3,93% -8,27% -2,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. - - - - 51,77% 17,84% 15,62% 19,23% 3,16% 17,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - - - - 169,12% 96,12% 84,97% 100,00% 74,37% 86,82%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2016-06: Flera brister
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2015-06: Flera brister
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2014-06: Flera brister
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2013-06: Flera brister
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...