Visa allt om Haga Galvanisering Aktiebolag
Visa allt om Haga Galvanisering Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 18 677 18 335 16 325 16 272 15 348 14 742 12 975 14 839 18 770 17 722
Övrig omsättning - 136 198 - - 448 503 60 133 -
Rörelseresultat (EBIT) 419 1 948 1 490 59 -484 696 86 -48 -127 1 500
Resultat efter finansnetto 424 1 951 1 564 67 -436 701 86 33 -16 1 682
Årets resultat 349 1 638 772 -12 105 456 46 -41 -22 1 637
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 562 2 095 2 309 2 743 3 362 3 549 3 893 4 652 3 945 3 303
Omsättningstillgångar 9 629 11 192 9 482 8 096 7 980 9 117 8 652 7 893 11 315 11 499
Tillgångar 12 191 13 287 11 791 10 839 11 342 12 665 12 545 12 545 15 260 14 802
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 174 7 825 6 995 6 833 7 459 8 168 8 274 8 941 9 715 10 502
Obeskattade reserver 1 094 1 118 1 270 700 621 1 049 960 921 847 843
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 923 4 345 3 526 3 306 3 263 3 449 3 310 2 683 4 699 3 457
Skulder och eget kapital 12 191 13 287 11 791 10 839 11 342 12 665 12 545 12 545 15 260 14 802
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 1 365 1 391 1 442 1 189 1 202
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 449 5 197 4 851 5 028 4 909 3 075 2 946 2 790 3 216 3 225
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 477 2 320 2 178 2 213 2 082 1 909 2 515 1 828 1 915 1 687
Utdelning till aktieägare 1 000 1 000 808 610 614 814 563 713 733 765
Omsättning 18 677 18 471 16 523 16 272 15 348 15 190 13 478 14 899 18 903 17 722
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 16 16 16 15 14 13 13 14 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 167 1 146 1 020 1 017 1 023 1 053 998 1 141 1 341 1 266
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 501 475 445 456 470 460 531 470 456 439
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 905 2 389 1 988 771 308 1 373 869 751 638 2 269
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,87% 12,31% 0,33% 6,02% 4,11% 13,62% -12,56% -20,94% 5,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,48% 14,68% 13,26% 0,63% -3,84% 5,53% 0,69% 0,37% 0,02% 11,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,27% 10,64% 9,58% 0,42% -2,84% 4,76% 0,66% 0,32% 0,02% 9,62%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 66,26% 71,39% 72,00% 67,37% 65,80% 66,75% 75,78% 66,32% 50,55% 63,18%
Rörelsekapital/omsättning 30,55% 37,34% 36,48% 29,44% 30,73% 38,45% 41,17% 35,11% 35,25% 45,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,85% 65,46% 67,73% 67,80% 69,80% 70,60% 71,59% 76,56% 67,66% 75,05%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 136,04% 158,83% 172,06% 139,02% 127,58% 152,07% 140,97% 193,85% 170,59% 185,42%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...