Visa allt om Ovesta Konsult AB
Visa allt om Ovesta Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 105 65 0 0 0 0 0 1 345 1 507 1 611
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 55 18 -22 -48 -37 -20 -119 359 178 380
Resultat efter finansnetto 55 18 -21 -48 -37 -20 -115 365 179 379
Årets resultat 35 18 -21 -5 0 1 8 169 75 205
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 201 190 198 205 204 216 192 39 79 74
Omsättningstillgångar 143 100 50 64 116 160 199 862 1 143 993
Tillgångar 344 290 247 269 320 377 391 902 1 222 1 067
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 275 240 223 244 248 248 247 382 312 327
Obeskattade reserver 12 0 0 0 43 81 106 263 157 100
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 57 50 25 25 29 47 38 257 752 641
Skulder och eget kapital 344 290 247 269 320 377 391 902 1 222 1 067
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 190 518 505
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - 375 280
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 1
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 64 313 406 301
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 143 100 89
Omsättning 105 65 0 0 0 0 0 1 345 1 507 1 611
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 0 - 0 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 105 - - - - - - 1 345 1 507 1 611
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 - - - - - 67 528 948 915
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 58 25 -15 -36 -25 -8 -108 422 187 390
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 61,54% - - - - - -100,00% -10,75% -6,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,99% 6,21% - - - - - 40,91% 14,98% 35,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 52,38% 27,69% - - - - - 27,43% 12,14% 23,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% - - - - - 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 81,90% 76,92% - - - - - 44,98% 25,95% 21,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,66% 82,76% 90,28% 90,71% 87,40% 81,62% 83,15% 63,34% 34,78% 37,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 250,88% 200,00% 200,00% 256,00% 400,00% 340,43% 523,68% 335,41% 151,99% 154,91%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...