Visa allt om CDON AB
Visa allt om CDON AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 823 474 1 864 694 1 813 668 2 149 883 1 795 595 1 199 215 1 090 589 865 742 891 613 710 715
Övrig omsättning 2 507 - - - 101 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 705 -24 119 -3 563 68 900 104 264 100 652 100 951 88 484 81 455 34 564
Resultat efter finansnetto -10 344 -26 453 3 087 66 476 103 111 96 775 95 762 86 484 88 876 25 092
Årets resultat -2 654 33 103 4 850 -25 673 74 594 71 332 70 561 62 173 64 018 16 870
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 86 905 67 962 67 916 61 131 44 497 38 010 38 592 35 055 31 159 1 247
Omsättningstillgångar 428 334 384 562 285 449 441 039 492 058 372 348 336 654 339 563 277 197 287 047
Tillgångar 515 239 452 524 353 365 502 170 536 555 410 358 375 246 374 618 308 356 288 294
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 45 657 48 311 15 207 10 357 36 030 25 556 25 519 25 578 25 676 25 580
Obeskattade reserver 0 0 0 0 1 655 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 469 582 404 213 338 157 491 813 498 870 384 802 349 727 349 040 282 680 262 714
Skulder och eget kapital 515 239 452 524 353 365 502 170 536 555 410 358 375 246 374 618 308 356 288 294
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 2 617 2 426 5 068 2 613 371 2 541 2 702 1 915 1 412 1 573
Varav tantiem till styrelse & VD 395 176 - 725 60 - 756 601 546 -
Löner till övriga anställda 54 570 51 880 46 377 40 936 37 180 39 819 38 223 31 065 23 700 20 060
Varav resultatlön till övriga anställda 1 054 1 705 142 1 090 761 - 1 470 1 003 1 300 -
Sociala kostnader 22 836 22 277 18 020 15 636 14 116 17 239 16 028 13 224 9 673 8 310
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 825 981 1 864 694 1 813 668 2 149 883 1 795 696 1 199 215 1 090 589 865 742 891 613 710 715
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 146 147 138 120 106 112 109 102 65 60
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 12 490 12 685 13 143 17 916 16 940 10 707 10 005 8 488 13 717 11 845
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 548 521 503 493 487 532 523 453 535 499
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 355 -23 110 4 008 73 915 106 896 103 691 103 297 89 537 82 179 35 084
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,21% 2,81% -15,64% 19,73% 49,73% 9,96% 25,97% -2,90% 25,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,30% -4,66% 2,79% 13,86% 19,61% 24,65% 27,08% 24,87% 29,90% 9,70%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,09% -1,13% 0,54% 3,24% 5,86% 8,44% 9,32% 10,76% 10,34% 3,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 9,66% 8,10% 9,67% 10,94% 14,14% 19,25% 20,15% 21,40% 18,79% 13,50%
Rörelsekapital/omsättning -2,26% -1,05% -2,91% -2,36% -0,38% -1,04% -1,20% -1,09% -0,61% 3,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 8,86% 10,68% 4,30% 2,06% 6,94% 6,23% 6,80% 6,83% 8,33% 8,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 40,91% 36,28% 28,62% 38,17% 58,93% 61,35% 66,93% 69,84% 76,61% 86,69%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...