Visa allt om Capio Ortopediska Huset AB
Visa allt om Capio Ortopediska Huset AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-04 2010-04 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 122 866 115 178 84 535 75 426 43 836 76 598 26 751 81 822 87 490 90 526
Övrig omsättning - - - 57 40 55 35 176 89 60
Rörelseresultat (EBIT) 13 426 10 128 5 065 5 612 844 9 978 3 039 9 048 9 771 13 441
Resultat efter finansnetto 13 406 10 202 5 258 5 783 918 10 045 3 019 8 988 10 690 13 597
Årets resultat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 060
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-04 2010-04 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 851 21 455 4 365 4 757 5 754 6 626 7 305 7 770 8 985 11 144
Omsättningstillgångar 34 576 32 564 37 613 35 404 29 579 40 972 35 222 34 598 48 808 38 549
Tillgångar 54 427 54 019 41 978 40 161 35 333 47 598 42 527 42 368 57 793 49 693
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 451 20 451 20 451 20 451 20 451 20 451 20 450 20 450 20 450 20 451
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 6 282 6 415 6 550 14 841
Avsättningar (tkr) 0 0 0 2 183 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 33 976 33 568 21 528 17 527 14 882 27 147 15 795 15 503 30 793 14 401
Skulder och eget kapital 54 427 54 019 41 978 40 161 35 333 47 598 42 527 42 368 57 793 49 693
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2011-04
2010-04
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 960
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 28 786 23 670 18 504 17 866 13 084 19 228 7 053 21 211 24 532 23 041
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 13 227 10 895 8 394 8 468 5 860 8 165 3 107 10 095 7 952 12 281
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 122 866 115 178 84 535 75 483 43 876 76 653 26 786 81 998 87 579 90 586
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 57 47 39 38 38 38 43 43 50 59
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 156 2 451 2 168 1 985 1 154 2 016 622 1 903 1 750 1 534
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 737 735 690 707 504 730 238 737 733 624
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 17 098 12 763 6 219 6 799 1 780 11 724 3 639 10 816 13 054 16 804
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,67% 36,25% 12,08% 72,06% - 186,34% -67,31% -6,48% -3,35% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,67% 18,89% 12,53% 14,40% 2,60% 21,13% 7,15% 21,77% 18,66% 27,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,93% 8,86% 6,22% 7,67% 2,10% 13,13% 11,36% 11,27% 12,33% 15,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 18,93% 17,12% 14,98% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 0,49% -0,87% 19,03% 23,70% 33,53% 18,05% 72,62% 23,34% 20,59% 26,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,58% 37,86% 48,72% 50,92% 57,88% 42,97% 58,97% 59,43% 43,55% 62,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 98,18% 89,42% 170,61% 195,82% 180,00% 138,99% 202,59% 202,38% 147,69% 253,75%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2010 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...