Visa allt om I.A.R. Systems Group AB
Visa allt om I.A.R. Systems Group AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 311 700 255 700 230 200 230 100 200 400 623 400 603 000 579 300 531 800 771 500
Övrig omsättning - - 6 000 - - - - - - 3 000
Rörelseresultat (EBIT) 83 400 53 200 41 300 35 200 24 000 25 000 5 500 31 700 50 500 54 600
Resultat efter finansnetto 83 300 53 600 41 400 35 100 24 100 20 800 1 900 29 500 51 300 53 900
Årets resultat 63 400 42 200 29 900 13 000 -18 800 20 800 1 900 31 600 59 300 53 400
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 240 600 251 300 235 000 225 900 224 300 245 400 480 600 535 500 498 300 455 600
Omsättningstillgångar 158 100 124 100 134 500 98 200 84 600 498 800 257 800 222 000 218 500 349 100
Tillgångar 398 700 375 400 369 500 324 100 308 900 744 200 738 400 757 500 716 800 804 700
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 290 900 288 600 295 000 253 800 241 100 666 200 591 900 596 590 592 700 591 200
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 4 800 0 110 14 300 0
Långfristiga skulder 18 200 16 100 13 600 9 800 5 000 2 000 35 000 49 800 12 500 29 400
Kortfristiga skulder 89 600 70 700 60 900 60 500 62 800 71 200 111 500 111 000 97 300 183 000
Skulder och eget kapital 398 700 375 400 369 500 324 100 308 900 744 200 738 400 757 500 716 800 804 700
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 9 100 10 800 6 200 6 000 6 200 9 000 11 500 12 300 14 200 14 700
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 106 700 95 600 94 900 89 900 79 400 92 700 121 200 106 800 95 100 115 200
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 39 600 36 700 36 000 31 900 32 800 40 900 49 600 45 400 39 900 47 400
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 311 700 255 700 236 200 230 100 200 400 623 400 603 000 579 300 531 800 774 500
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 157 159 160 149 137 169 242 233 217 264
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 985 1 608 1 439 1 544 1 463 3 689 2 492 2 486 2 451 2 922
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 968 862 811 809 877 1 011 764 739 693 689
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 98 300 63 600 50 600 41 800 29 400 34 300 15 800 36 800 59 900 63 800
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 21,90% 11,08% 0,04% 14,82% -67,85% 3,38% 4,09% 8,93% -31,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,94% 14,33% 11,26% 11,05% 8,06% 3,36% 0,77% 4,37% 7,31% 7,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 26,79% 21,04% 18,07% 15,56% 12,43% 4,01% 0,95% 5,71% 9,85% 7,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 96,70% 94,96% 93,70% 89,87% 90,52% 47,11% 50,71% 50,56% 51,03% 40,88%
Rörelsekapital/omsättning 21,98% 20,88% 31,97% 16,38% 10,88% 68,59% 24,26% 19,16% 22,79% 21,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 72,96% 76,88% 79,84% 78,31% 78,05% 89,52% 80,16% 78,76% 82,69% 73,47%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 170,76% 170,30% 215,44% 155,87% 127,39% 697,89% 165,29% 140,09% 145,94% 151,31%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 12 200 12 500 12 500 12 200 14 100 14 200 12 800 13 500 9 900 12 100
Övrig omsättning - - 6 000 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -4 100 -3 000 3 600 -2 700 -6 500 -11 500 -7 000 -400 -10 200 -2 600
Resultat efter finansnetto 65 900 -2 700 19 200 42 400 -18 600 -13 000 -8 800 -2 900 52 100 90 700
Årets resultat 51 400 30 600 16 100 27 200 -13 000 -4 900 5 100 -900 83 800 88 300
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 224 600 240 500 248 700 251 300 267 300 491 200 485 200 473 900 472 900 478 500
Omsättningstillgångar 45 200 40 300 57 100 29 600 12 600 9 700 18 000 50 800 58 600 68 200
Tillgångar 269 800 280 800 305 800 280 900 279 900 500 900 503 200 524 700 531 500 546 700
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 265 000 276 800 299 400 271 500 243 600 483 200 500 300 500 000 524 000 498 300
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 2 000
Långfristiga skulder 0 0 0 2 000 25 900 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 800 4 000 6 400 7 400 10 400 17 700 2 900 24 700 6 500 46 400
Skulder och eget kapital 269 800 280 800 305 800 280 900 279 900 500 900 503 200 524 700 531 500 546 700
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 7 400 7 000 6 200 6 000 6 200 7 000 5 100 4 500 5 300 4 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 100 1 200 1 300 900 1 000 400 700 1 800 1 400 1 700
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 3 600 3 400 3 200 2 900 3 700 4 500 3 700 3 900 5 100 3 200
Utdelning till aktieägare 88 424 63 160 0 23 387 11 689 0 14 611 0 22 418 35 066
Omsättning 12 200 12 500 18 500 12 200 14 100 14 200 12 800 13 500 9 900 12 100
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 3 3 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 050 3 125 3 125 3 050 3 525 3 550 4 267 4 500 1 980 2 420
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 3 050 2 725 2 600 2 375 2 650 3 150 3 233 3 867 2 220 1 960
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -4 000 -2 900 3 700 -2 600 -6 300 -11 300 -6 800 200 -9 300 -1 900
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,40% 0,00% 2,46% -13,48% -0,70% 10,94% -5,19% 36,36% -18,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,43% -0,93% 6,28% 15,09% 47,48% -2,24% -1,57% -0,21% 9,99% 16,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 540,16% -20,80% 153,60% 347,54% 942,55% -78,87% -61,72% -8,15% 536,36% 756,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 331,15% 290,40% 405,60% 181,97% 15,60% -56,34% 117,97% 193,33% 526,26% 180,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 98,22% 98,58% 97,91% 96,65% 87,03% 96,47% 99,42% 95,29% 98,59% 91,15%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 941,67% 1 007,50% 892,19% 400,00% 121,15% 54,80% 620,69% 205,67% 901,54% 146,98%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...