Visa allt om Eksjö Trafikutbildning AB
Visa allt om Eksjö Trafikutbildning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 11 136 9 806 8 423 8 761 8 333 8 247 9 344 3 322 2 246 1 442
Övrig omsättning 618 539 566 481 687 708 604 989 246 87
Rörelseresultat (EBIT) 1 845 2 058 523 611 164 187 558 707 504 231
Resultat efter finansnetto 1 763 1 958 451 536 87 105 436 641 454 205
Årets resultat 1 205 1 081 346 476 214 237 261 223 137 34
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 767 2 436 2 767 2 039 2 118 3 203 3 920 4 523 2 198 1 203
Omsättningstillgångar 3 007 3 350 1 813 1 453 1 187 1 293 1 639 1 178 1 155 653
Tillgångar 6 774 5 786 4 580 3 492 3 305 4 497 5 558 5 701 3 353 1 856
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 869 1 664 883 837 661 646 709 648 425 289
Obeskattade reserver 1 360 1 157 590 590 700 904 1 121 1 040 709 446
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 223 1 322 1 636 824 472 1 290 2 074 3 391 1 589 717
Kortfristiga skulder 2 321 1 643 1 471 1 241 1 472 1 656 1 654 622 630 404
Skulder och eget kapital 6 774 5 786 4 580 3 492 3 305 4 497 5 558 5 701 3 353 1 856
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 155 460 256 263 219
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 3 916 3 388 3 341 3 636 3 313 2 750 2 316 360 100 34
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 1 194 1 031 1 069 1 093 1 150 1 122 1 137 279 151 132
Utdelning till aktieägare 1 000 1 000 300 300 300 200 300 200 0 0
Omsättning 11 754 10 345 8 989 9 242 9 020 8 955 9 948 4 311 2 492 1 529
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 11 12 12 11 11 11 3 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 012 891 702 730 758 750 849 1 107 2 246 1 442
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 466 406 372 397 411 388 401 418 693 483
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 532 2 780 1 324 1 506 1 250 1 276 1 587 1 222 776 359
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,56% 16,42% -3,86% 5,14% 1,04% -11,74% 181,28% 47,91% 55,76% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 27,24% 35,57% 11,48% 17,73% 5,23% 4,45% 10,04% 13,19% 15,60% 12,50%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,57% 20,99% 6,24% 7,07% 2,08% 2,43% 5,97% 22,64% 23,29% 16,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 79,02% 76,40% 71,51% 73,38% 71,27% 82,82% 85,30% 84,05% 95,64% 96,39%
Rörelsekapital/omsättning 6,16% 17,41% 4,06% 2,42% -3,42% -4,40% -0,16% 16,74% 23,37% 17,27%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,25% 44,36% 29,33% 36,42% 35,61% 29,18% 27,62% 24,50% 27,90% 32,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 129,56% 203,90% 123,25% 117,08% 80,64% 78,08% 99,09% 189,39% 183,33% 161,63%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...