Visa allt om Furetank Rederi Aktiebolag
Visa allt om Furetank Rederi Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 505 863 347 170 333 937 276 064 291 478 265 117 324 588 282 893 258 682 223 602
Övrig omsättning - 5 752 - - - - - - - 33 514
Rörelseresultat (EBIT) 105 074 8 884 -12 558 -2 980 -5 324 -49 432 49 990 33 565 55 624 100 351
Resultat efter finansnetto 76 556 -4 735 -24 562 -17 258 -24 962 -70 356 43 572 10 177 90 830 94 337
Årets resultat 75 014 -4 965 -24 035 -18 642 -25 506 -16 640 20 373 6 697 65 327 64 668
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 744 774 709 028 838 490 905 117 967 701 1 033 806 1 037 824 704 625 744 776 613 093
Omsättningstillgångar 167 151 44 888 67 244 55 343 71 075 66 917 187 944 158 654 158 975 134 873
Tillgångar 911 925 753 916 905 734 960 459 1 038 775 1 100 723 1 225 768 863 280 903 751 747 966
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 276 137 195 119 208 059 204 594 230 256 260 828 248 288 219 321 214 624 144 723
Minoritetsintressen 0 0 0 2 588 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 43 597 40 312 40 258 49 219 49 842 50 569 104 393 82 832 81 036 103 462
Långfristiga skulder 453 366 428 539 525 891 593 052 662 944 679 417 768 927 482 809 525 734 423 050
Kortfristiga skulder 138 825 89 946 131 526 111 007 95 733 109 908 104 160 78 318 82 357 76 731
Skulder och eget kapital 911 925 753 916 905 734 960 459 1 038 775 1 100 723 1 225 768 863 280 903 751 747 966
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD 2 424 3 126 3 557 1 531 1 485 1 485 1 481 1 536 1 439 1 444
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 71 987 69 059 64 967 49 870 42 600 38 990 23 492 25 778 18 211 18 721
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 17 553 16 751 6 610 7 372 5 530 11 971 7 829 8 658 6 860 6 140
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 505 863 352 922 333 937 276 064 291 478 265 117 324 588 282 893 258 682 257 116
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 168 159 159 136 134 131 83 100 87 88
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 011 2 183 2 100 2 030 2 175 2 024 3 911 2 829 2 973 2 541
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 604 641 559 526 555 614 513 411 339 316
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 153 363 63 424 54 706 63 894 61 429 17 336 86 569 76 712 91 204 133 884
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - 3,96% 20,96% -5,29% 9,94% -18,32% 14,74% 9,36% 15,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,54% 1,36% -1,30% -0,19% -0,45% -4,38% 5,80% 4,73% 12,14% 15,21%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 20,81% 2,95% -3,53% -0,67% -1,61% -18,20% 21,91% 14,42% 42,41% 50,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5,60% -12,98% -19,25% -20,16% -8,46% -16,22% 25,81% 28,40% 29,62% 26,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,28% 25,88% 22,97% 21,30% 22,17% 23,70% 20,26% 25,41% 23,75% 19,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 117,08% 44,70% 45,55% 45,40% 68,87% 57,29% 176,22% 196,36% 188,75% 173,61%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 76 862 70 210 73 149 63 779 32 250 80 051 148 349 214 536 282 893 258 682
Övrig omsättning - - - - 1 156 4 789 28 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 065 4 832 3 475 -6 296 496 3 110 -199 230 -9 052 33 565 55 624
Resultat efter finansnetto 5 923 1 224 273 -3 338 -2 372 -2 764 -180 517 82 528 10 177 73 527
Årets resultat 7 378 6 397 0 814 0 0 0 3 888 2 080 2 050
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 422 042 344 880 350 753 360 477 306 847 319 614 335 761 797 334 704 675 744 826
Omsättningstillgångar 39 764 22 024 13 163 10 029 75 336 65 270 73 730 108 454 158 654 158 975
Tillgångar 461 806 366 903 363 916 370 506 382 183 384 884 409 490 905 788 863 330 903 801
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 225 10 442 6 974 6 974 6 160 6 160 6 160 8 160 6 272 6 192
Obeskattade reserver 174 908 176 238 183 238 182 991 187 143 189 515 192 279 372 830 295 828 289 415
Avsättningar (tkr) 4 895 4 325 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 198 135 137 557 149 020 158 729 171 986 185 027 174 854 458 519 482 912 525 837
Kortfristiga skulder 69 643 38 341 24 685 21 812 16 895 4 183 36 197 66 279 78 318 82 357
Skulder och eget kapital 461 806 366 903 363 916 370 506 382 183 384 884 409 490 905 788 863 330 903 801
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 2 424 3 127 3 126 3 454 1 531 1 485 1 485 1 481 1 536 1 439
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 15 322 14 585 13 789 13 632 4 603 9 620 23 702 23 492 25 778 18 211
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 9 015 8 698 10 432 5 746 2 962 3 404 10 821 7 829 8 658 6 860
Utdelning till aktieägare 4 200 3 595 0 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000
Omsättning 76 862 70 210 73 149 63 779 33 406 84 840 148 377 214 536 282 893 258 682
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 40 41 41 41 14 44 69 83 100 87
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 922 1 712 1 784 1 556 2 304 1 819 2 150 2 585 2 829 2 973
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 722 688 787 608 710 538 612 513 411 339
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 21 610 21 387 20 292 10 432 17 413 19 901 -182 389 14 006 76 712 91 204
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,47% -4,02% 14,69% 97,76% -59,71% -46,04% -30,85% -24,16% 9,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,91% 1,61% 1,33% 0,53% 0,93% 1,40% -41,54% 10,98% 4,73% 10,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,48% 8,39% 6,64% 3,06% 11,06% 6,72% -114,65% 46,34% 14,42% 35,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -38,87% -23,24% -15,75% -18,47% 181,21% 76,31% 25,30% 19,66% 28,40% 29,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,62% 40,31% 41,19% 38,28% 37,70% 37,89% 36,11% 30,54% 25,40% 23,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 57,10% 57,44% 53,32% 45,98% 445,91% 1 560,36% 199,52% 160,03% 196,36% 188,75%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...