Visa allt om Furetank Rederi Aktiebolag

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 363 383 479 665 441 949 364 111 421 535 505 863 347 170 333 937 276 064 291 478
Övrig omsättning 22 923 94 393 0 0 11 653 0 5 752 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 66 866 153 737 16 565 -180 604 79 439 105 074 8 884 -12 558 -2 980 -5 324
Resultat efter finansnetto 112 581 104 887 -76 934 -198 618 63 781 76 556 -4 735 -24 562 -17 258 -24 962
Årets resultat 112 297 102 076 -63 157 -183 224 61 717 75 014 -4 965 -24 035 -18 642 -25 506
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 853 564 865 995 836 337 485 932 690 659 744 774 709 028 838 490 905 117 967 701
Omsättningstillgångar 64 800 62 890 60 935 70 211 119 487 167 151 44 888 67 244 55 343 71 075
Tillgångar 918 364 928 885 897 272 556 143 810 146 911 925 753 916 905 734 960 459 1 038 775
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 302 629 174 411 83 558 146 580 341 222 276 137 195 119 208 059 204 594 230 256
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 2 588 0
Avsättningar (tkr) 10 823 10 499 16 863 30 666 45 650 43 597 40 312 40 258 49 219 49 842
Långfristiga skulder 496 370 634 838 674 499 290 268 330 981 453 366 428 539 525 891 593 052 662 944
Kortfristiga skulder 108 542 109 137 122 352 88 629 92 293 138 825 89 946 131 526 111 007 95 733
Skulder och eget kapital 918 364 928 885 897 272 556 143 810 146 911 925 753 916 905 734 960 459 1 038 775
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 2 967 3 252 2 995 3 070 2 907 2 424 3 126 3 557 1 531 1 485
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 107 551 110 154 90 677 78 069 76 340 71 987 69 059 64 967 49 870 42 600
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - 0 - - - - -
Sociala kostnader 34 102 29 152 22 651 20 924 15 831 17 553 16 751 6 610 7 372 5 530
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 386 306 574 058 441 949 364 111 433 188 505 863 352 922 333 937 276 064 291 478
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 192 212 185 172 153 168 159 159 136 134
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 893 2 263 2 389 2 117 2 755 3 011 2 183 2 100 2 030 2 175
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 504 675 648 598 688 604 641 559 526 555
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 105 784 198 533 78 737 74 394 121 913 153 363 63 424 54 706 63 894 61 429
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -24,24% 8,53% 21,38% -13,62% -16,67% - 3,96% 20,96% -5,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,83% 17,67% 2,00% -32,45% 10,11% 11,54% 1,36% -1,30% -0,19% -0,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 55,17% 34,22% 4,05% -49,56% 19,44% 20,81% 2,95% -3,53% -0,67% -1,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -12,04% -9,64% -13,90% -5,06% 6,45% 5,60% -12,98% -19,25% -20,16% -8,46%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,95% 18,78% 9,31% 26,36% 42,12% 30,28% 25,88% 22,97% 21,30% 22,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 56,63% 52,24% 43,41% 73,11% 123,45% 117,08% 44,70% 45,55% 45,40% 68,87%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 363 383 351 372 212 402 82 694 84 069 76 862 70 210 73 149 63 779 32 250
Övrig omsättning 22 923 94 393 0 99 0 0 0 0 0 1 156
Rörelseresultat (EBIT) 66 866 122 362 -12 482 -69 634 7 336 5 065 4 832 3 475 -6 296 496
Resultat efter finansnetto 112 581 69 395 -78 125 -79 896 79 522 5 923 1 224 273 -3 338 -2 372
Årets resultat 112 297 78 760 40 -1 184 76 897 7 378 6 397 0 814 0
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 827 226 828 615 798 011 398 436 467 292 422 042 344 880 350 753 360 477 306 847
Omsättningstillgångar 31 938 45 391 43 293 8 610 20 127 39 764 22 024 13 163 10 029 75 336
Tillgångar 859 164 874 006 841 304 407 046 487 419 461 806 366 903 363 916 370 506 382 183
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 268 835 156 537 85 778 85 738 86 922 14 225 10 442 6 974 6 974 6 160
Obeskattade reserver 49 798 49 798 49 798 111 958 182 658 174 908 176 238 183 238 182 991 187 143
Avsättningar (tkr) 0 0 6 605 6 035 5 465 4 895 4 325 0 0 0
Långfristiga skulder 452 852 565 374 589 719 160 366 175 449 198 135 137 557 149 020 158 729 171 986
Kortfristiga skulder 87 679 102 297 109 404 42 949 36 925 69 643 38 341 24 685 21 812 16 895
Skulder och eget kapital 859 164 874 006 841 304 407 046 487 419 461 806 366 903 363 916 370 506 382 183
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 2 967 3 050 2 729 - - 2 424 3 127 3 126 3 454 1 531
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 75 613 77 424 46 688 - - 15 322 14 585 13 789 13 632 4 603
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 19 131 30 296 17 261 0 0 9 015 8 698 10 432 5 746 2 962
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 4 200 3 595 0 0 0
Omsättning 386 306 445 765 212 402 82 793 84 069 76 862 70 210 73 149 63 779 33 406
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 142 141 113 46 41 40 41 41 41 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 559 2 492 1 880 1 798 2 050 1 922 1 712 1 784 1 556 2 304
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 682 751 624 866 894 722 688 787 608 710
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 105 784 160 142 34 456 22 579 23 841 21 610 21 387 20 292 10 432 17 413
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,42% 65,43% 156,85% -1,64% 9,38% 9,47% -4,02% 14,69% 97,76% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,34% 14,35% -1,48% -17,10% 18,26% 2,91% 1,61% 1,33% 0,53% 0,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 55,17% 35,70% -5,86% -84,19% 105,88% 17,48% 8,39% 6,64% 3,06% 11,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -15,34% -16,20% -31,13% -41,53% -19,98% -38,87% -23,24% -15,75% -18,47% 181,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,81% 22,35% 14,81% 42,52% 47,06% 32,62% 40,31% 41,19% 38,28% 37,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 32,62% 38,63% 34,14% 20,05% 54,51% 57,10% 57,44% 53,32% 45,98% 445,91%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...