Visa allt om IDL Biotech AB
Visa allt om IDL Biotech AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 28 517 26 400 21 274 16 641 14 555 15 737 17 536 13 804 12 192 11 209
Övrig omsättning 542 1 152 882 861 757 777 529 572 687 523
Rörelseresultat (EBIT) 1 900 970 -1 874 -5 478 -3 386 -2 236 -315 -2 608 -5 107 -3 750
Resultat efter finansnetto 1 560 616 -2 099 -5 577 -3 523 -2 344 -360 -2 584 -5 031 -3 719
Årets resultat 1 560 616 -2 099 -5 577 -3 523 -2 344 -360 -2 584 -5 031 -3 719
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 979 5 677 6 165 5 410 5 285 5 346 4 547 4 636 4 595 3 797
Omsättningstillgångar 15 727 13 154 11 342 8 052 8 109 7 031 6 913 7 507 9 545 7 549
Tillgångar 21 706 18 831 17 507 13 462 13 395 12 377 11 460 12 143 14 139 11 346
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 287 5 727 5 111 7 211 6 300 4 824 7 168 7 528 10 112 8 790
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 741 591 755 0 149 288 0 0 129 0
Kortfristiga skulder 13 677 12 512 11 641 6 251 6 946 7 265 4 293 4 615 3 899 2 556
Skulder och eget kapital 21 706 18 831 17 507 13 462 13 395 12 377 11 460 12 143 14 139 11 346
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 4 829 4 403 4 438 4 082 3 573 3 555 3 166 3 762 4 099 3 834
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 2 631 2 799 2 602 2 721 2 102 2 062 2 033 1 749 2 187 1 580
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 2 808 2 928 2 878 2 806 2 636 2 670 2 520 2 606 3 150 3 003
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 29 059 27 552 22 156 17 502 15 312 16 514 18 065 14 376 12 879 11 732
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 12 12 12 12 11 11 11 13 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 376 2 200 1 773 1 387 1 213 1 431 1 594 1 255 938 862
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 748 747 734 726 672 738 712 744 728 656
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 036 1 842 -1 384 -4 828 -2 519 -1 564 467 -2 038 -4 758 -3 354
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,02% 24,10% 27,84% 14,33% -7,51% -10,26% 27,04% 13,22% 8,77% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,76% 5,16% -10,70% -40,64% -25,27% -18,07% -2,73% -20,74% -35,38% -32,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,67% 3,68% -8,81% -32,88% -23,26% -14,21% -1,78% -18,25% -41,03% -32,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 74,31% 70,50% 71,62% 77,95% 84,45% 82,54% 81,37% 81,26% 80,94% 90,58%
Rörelsekapital/omsättning 7,19% 2,43% -1,41% 10,82% 7,99% -1,49% 14,94% 20,95% 46,31% 44,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,57% 30,41% 29,19% 53,57% 47,03% 38,98% 62,55% 61,99% 71,52% 77,47%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 80,76% 71,44% 57,34% 58,69% 49,88% 45,31% 80,46% 87,82% 168,02% 182,04%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 28 517 26 400 21 274 16 641 14 547 15 737 17 636 13 804 12 192 11 209
Övrig omsättning 542 1 152 882 861 757 777 529 572 687 523
Rörelseresultat (EBIT) 1 900 997 -1 893 -5 493 -3 401 -2 247 -506 -2 942 -5 448 -4 040
Resultat efter finansnetto 1 590 678 -2 109 -5 583 -3 522 -2 347 -548 -2 909 -5 371 -4 009
Årets resultat 1 590 678 -2 109 -5 583 -3 522 -2 347 -548 -2 909 -5 371 -4 009
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 086 3 005 3 228 3 475 3 218 3 147 2 771 2 890 3 034 2 874
Omsättningstillgångar 15 767 13 240 11 475 7 955 8 012 7 031 6 913 7 555 9 625 7 549
Tillgångar 18 853 16 245 14 703 11 430 11 229 10 177 9 684 10 445 12 660 10 423
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 488 3 897 3 219 5 328 4 422 2 944 5 291 5 839 8 748 7 767
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 13 364 12 348 11 484 6 102 6 806 7 233 4 393 4 606 3 911 2 656
Skulder och eget kapital 18 853 16 245 14 703 11 430 11 229 10 177 9 684 10 445 12 660 10 423
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 4 829 4 403 4 438 4 082 3 573 3 655 3 166 3 762 4 099 3 834
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 2 631 2 799 2 602 2 721 2 102 2 062 2 033 1 749 2 187 1 580
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - 0
Sociala kostnader 2 778 2 928 2 878 2 806 2 636 2 670 2 520 2 606 3 150 3 003
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 29 059 27 552 22 156 17 502 15 304 16 514 18 165 14 376 12 879 11 732
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 12 12 12 12 11 11 11 13 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 376 2 200 1 773 1 387 1 212 1 431 1 603 1 255 938 862
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 748 747 734 726 672 738 712 744 728 656
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 784 1 604 -1 595 -4 975 -2 666 -1 619 306 -2 186 -4 771 -3 354
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,02% 24,10% 27,84% 14,39% -7,56% -10,77% 27,76% 13,22% 8,77% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,08% 6,14% -12,87% -48,00% -30,28% -22,08% -5,20% -27,31% -42,20% -38,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,67% 3,78% -8,90% -32,97% -23,37% -14,28% -2,86% -20,67% -43,82% -35,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 74,31% 70,50% 71,62% 77,95% 84,44% 82,54% 81,48% 81,26% 80,94% 90,58%
Rörelsekapital/omsättning 8,43% 3,38% -0,04% 11,14% 8,29% -1,28% 14,29% 21,36% 46,87% 43,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,11% 23,99% 21,89% 46,61% 39,38% 28,93% 54,64% 55,90% 69,10% 74,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 82,95% 73,08% 59,28% 58,54% 49,49% 45,51% 78,63% 89,04% 169,55% 175,19%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...