Visa allt om Aktiebolaget Ekstock
Visa allt om Aktiebolaget Ekstock

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 167 164 176 196 268 222 306 269 284 291
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -45 -19 5 -54 -32 -100 -6 -117 -2 -206
Resultat efter finansnetto 458 71 35 28 39 0 -4 -191 1 138 140
Årets resultat 354 48 27 22 28 0 0 3 899 149
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 145 518 506 506 506 862 980 980 1 929 55
Omsättningstillgångar 5 555 4 890 4 961 5 121 5 173 4 973 4 993 5 345 5 087 6 081
Tillgångar 5 700 5 408 5 467 5 627 5 678 5 835 5 974 6 325 7 016 6 136
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 491 5 294 5 401 5 524 5 646 5 745 5 872 5 992 6 078 5 268
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 198 254
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Kortfristiga skulder 184 89 40 78 7 64 76 308 715 589
Skulder och eget kapital 5 700 5 408 5 467 5 627 5 678 5 835 5 974 6 325 7 016 6 136
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 33 0 - 0 - 189 129 297
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 43 33 0 114 171 171 171 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 - - -
Sociala kostnader 13 6 6 36 54 54 54 61 38 81
Utdelning till aktieägare 0 156 156 150 143 128 127 120 89 89
Omsättning 167 164 176 196 268 222 306 269 284 291
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 167 164 176 196 268 222 306 269 284 291
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 68 54 62 160 226 234 242 265 175 386
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -45 -19 5 -54 -32 -100 -6 -113 0 -204
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,83% -6,82% -10,20% -26,87% 20,72% -27,45% 13,75% -5,28% -2,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,42% 6,49% 2,74% 1,62% 7,89% 4,90% 3,70% 8,41% 18,51% 8,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 492,22% 214,02% 85,23% 46,43% 167,16% 128,83% 72,22% 197,77% 457,39% 185,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3 216,17% 2 927,44% 2 796,02% 2 572,96% 1 927,61% 2 211,26% 1 606,86% 1 872,49% 1 539,44% 1 887,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 96,33% 97,89% 98,79% 98,17% 99,44% 98,46% 98,29% 94,74% 88,66% 88,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 3 019,02% 5 494,38% 12 402,50% 6 565,38% 73 900,00% 7 770,31% 6 569,74% 1 735,39% 711,47% 1 032,43%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...