Visa allt om Aktiebolaget Ekstock
Visa allt om Aktiebolaget Ekstock

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 163 167 164 176 196 268 222 306 269 284
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -127 -45 -19 5 -54 -32 -100 -6 -117 -2
Resultat efter finansnetto 235 458 71 35 28 39 0 -4 -191 1 138
Årets resultat 183 354 48 27 22 28 0 0 3 899
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 245 145 518 506 506 506 862 980 980 1 929
Omsättningstillgångar 5 531 5 555 4 890 4 961 5 121 5 173 4 973 4 993 5 345 5 087
Tillgångar 5 776 5 700 5 408 5 467 5 627 5 678 5 835 5 974 6 325 7 016
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 515 5 491 5 294 5 401 5 524 5 646 5 745 5 872 5 992 6 078
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Kortfristiga skulder 236 184 89 40 78 7 64 76 308 715
Skulder och eget kapital 5 776 5 700 5 408 5 467 5 627 5 678 5 835 5 974 6 325 7 016
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 33 0 - 0 - 189 129
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 43 33 0 114 171 171 171 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 - -
Sociala kostnader 0 13 6 6 36 54 54 54 61 38
Utdelning till aktieägare 163 0 156 156 150 143 128 127 120 89
Omsättning 163 167 164 176 196 268 222 306 269 284
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 163 167 164 176 196 268 222 306 269 284
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 171 68 54 62 160 226 234 242 265 175
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -127 -45 -19 5 -54 -32 -100 -6 -113 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,40% 1,83% -6,82% -10,20% -26,87% 20,72% -27,45% 13,75% -5,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,49% 14,42% 6,49% 2,74% 1,62% 7,89% 4,90% 3,70% 8,41% 18,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 230,06% 492,22% 214,02% 85,23% 46,43% 167,16% 128,83% 72,22% 197,77% 457,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3 248,47% 3 216,17% 2 927,44% 2 796,02% 2 572,96% 1 927,61% 2 211,26% 1 606,86% 1 872,49% 1 539,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 95,48% 96,33% 97,89% 98,79% 98,17% 99,44% 98,46% 98,29% 94,74% 88,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 343,64% 3 019,02% 5 494,38% 12 402,50% 6 565,38% 73 900,00% 7 770,31% 6 569,74% 1 735,39% 711,47%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...