Visa allt om M. Malmsten AB
Visa allt om M. Malmsten AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 227 998 196 150 181 080 173 577 241 439 172 871 140 325 120 095 62 467 66 819
Övrig omsättning 2 771 2 357 1 613 1 734 12 136 6 844 1 679 2 545 1 211 1 079
Rörelseresultat (EBIT) 22 331 8 520 7 852 10 588 7 929 17 127 11 977 10 409 5 302 7 349
Resultat efter finansnetto 21 548 7 536 7 890 10 448 918 16 866 12 186 10 394 5 586 7 599
Årets resultat 16 806 5 681 6 033 7 584 -963 10 504 7 015 6 010 3 207 5 199
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 54 417 53 338 45 237 45 974 37 970 32 539 28 958 22 740 20 816 21 745
Omsättningstillgångar 83 425 65 246 61 857 70 013 58 883 79 551 55 603 58 033 37 438 38 662
Tillgångar 137 842 118 585 107 094 115 987 96 853 112 091 84 562 80 773 58 254 60 407
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 56 019 56 201 53 343 51 310 47 726 52 689 45 185 42 171 40 160 40 477
Minoritetsintressen 4 919 3 231 3 051 3 411 6 659 7 891 7 752 6 773 1 618 1 080
Avsättningar (tkr) 6 931 6 318 5 033 5 269 4 573 4 539 2 415 1 554 2 071 2 428
Långfristiga skulder 5 098 6 322 6 746 619 1 643 0 0 0 0 4
Kortfristiga skulder 64 875 46 513 38 922 55 378 36 253 46 971 29 209 30 275 14 405 16 418
Skulder och eget kapital 137 842 118 585 107 094 115 987 96 853 112 091 84 562 80 773 58 254 60 407
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 3 950 4 352 4 016 4 250 6 793 4 020 3 627 3 158 2 258 1 956
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 23 059 21 059 19 012 19 935 24 599 17 084 13 770 11 975 7 149 5 304
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 11 934 10 335 9 255 9 218 13 259 8 425 7 279 6 200 4 125 3 407
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 230 769 198 507 182 693 175 311 253 575 179 715 142 004 122 640 63 678 67 898
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 62 62 59 64 60 57 50 48 27 25
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 677 3 164 3 069 2 712 4 024 3 033 2 807 2 502 2 314 2 673
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 648 593 558 523 782 542 514 467 525 452
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 25 458 11 585 10 985 13 472 11 972 19 970 14 320 12 612 7 185 8 990
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 16,24% 8,32% 4,32% -28,11% 39,66% 23,19% 16,84% 92,25% -6,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,22% 7,29% 7,84% 9,58% 8,48% 15,32% 14,69% 13,33% 9,98% 12,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,81% 4,41% 4,64% 6,40% 3,40% 9,94% 8,86% 8,97% 9,31% 11,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 37,96% 36,09% 33,58% 36,92% 32,01% 34,49% 39,19% 43,68% 40,36% 41,31%
Rörelsekapital/omsättning 8,14% 9,55% 12,67% 8,43% 9,37% 18,85% 18,81% 23,11% 36,87% 33,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,64% 47,39% 49,81% 44,24% 49,28% 47,01% 53,43% 52,21% 68,94% 67,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 98,57% 103,34% 114,68% 96,63% 116,62% 129,84% 134,26% 128,46% 161,33% 163,99%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 54 755 56 674 78 792 68 785 96 561 76 381 54 479 46 636 47 035 53 963
Övrig omsättning 7 402 4 742 3 676 1 869 1 910 6 657 380 183 1 214 377
Rörelseresultat (EBIT) 7 153 2 079 8 113 5 084 4 465 8 053 6 475 3 601 4 653 7 098
Resultat efter finansnetto 8 624 1 781 9 588 8 956 4 128 9 373 8 780 3 448 4 918 7 340
Årets resultat 8 371 1 253 7 689 6 946 3 602 6 069 5 901 4 001 4 367 5 674
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 43 386 43 852 37 092 36 638 37 310 32 411 29 209 23 929 21 706 22 762
Omsättningstillgångar 29 716 27 701 34 152 41 169 29 762 34 131 26 151 25 607 27 764 27 227
Tillgångar 73 102 71 554 71 244 77 806 67 072 66 542 55 360 49 536 49 470 49 989
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 36 985 43 614 44 955 41 266 38 320 38 718 35 649 33 748 33 747 32 904
Obeskattade reserver 6 025 7 641 7 596 7 513 6 127 5 860 4 334 2 858 5 038 6 234
Avsättningar (tkr) 507 435 384 492 524 684 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 29 585 19 864 18 309 28 535 21 201 21 280 15 378 12 930 10 685 10 850
Skulder och eget kapital 73 102 71 554 71 244 77 806 67 072 66 542 55 360 49 536 49 470 49 989
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 2 248 2 427 2 581 2 428 3 389 2 214 2 033 1 716 1 410 1 380
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 7 219 6 184 5 695 6 163 6 776 3 508 2 950 3 328 3 326 3 078
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 342 3 950 3 675 3 734 4 759 2 707 2 486 2 454 2 527 2 434
Utdelning till aktieägare 0 15 000 4 000 4 000 4 000 4 000 3 000 4 000 4 000 3 524
Omsättning 62 157 61 416 82 468 70 654 98 471 83 038 54 859 46 819 48 249 54 340
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 19 18 18 19 16 14 12 12 12 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 882 3 149 4 377 3 620 6 035 5 456 4 540 3 886 3 920 4 906
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 761 729 690 672 989 639 645 645 641 667
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 086 2 934 8 998 5 781 5 608 8 827 7 061 4 267 5 339 7 719
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,39% -28,07% 14,55% -28,77% 26,42% 40,20% 16,82% -0,85% -12,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,63% 3,63% 13,80% 12,16% 11,37% 14,48% 16,23% 7,57% 10,32% 14,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,87% 4,59% 12,48% 13,76% 7,90% 12,61% 16,49% 8,05% 10,86% 13,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 44,70% 36,66% 31,79% 35,50% 31,67% 26,56% 35,52% 37,64% 33,95% 36,53%
Rörelsekapital/omsättning 0,24% 13,83% 20,11% 18,37% 8,87% 16,82% 19,77% 27,18% 36,31% 30,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,02% 69,28% 71,42% 60,15% 63,87% 64,68% 70,03% 72,28% 75,55% 74,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 49,83% 75,11% 124,30% 106,70% 90,32% 112,37% 78,57% 109,32% 139,14% 146,53%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...