Visa allt om Sorbinco AB
Visa allt om Sorbinco AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 3 464 3 097 3 230 2 841 3 671 4 250 4 142 4 505 4 361 4 218
Övrig omsättning 6 - - - - 24 1 031 144 28 -
Rörelseresultat (EBIT) 356 188 46 -694 97 -20 843 167 181 274
Resultat efter finansnetto 335 172 14 -714 85 -12 791 172 187 256
Årets resultat 225 -233 8 60 60 19 794 215 133 183
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 570 559 758 1 457 1 687 1 081 400 0 150 14
Omsättningstillgångar 1 218 1 457 932 852 931 1 299 1 954 1 852 1 507 1 817
Tillgångar 1 788 2 016 1 689 2 309 2 617 2 380 2 354 1 852 1 657 1 831
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 201 977 1 210 1 202 1 834 1 774 1 756 1 042 927 793
Obeskattade reserver 0 0 0 0 72 72 117 133 271 274
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 288 415 113 704 337 96 0 19 2 102
Kortfristiga skulder 298 624 366 403 374 438 482 659 457 661
Skulder och eget kapital 1 788 2 016 1 689 2 309 2 617 2 380 2 354 1 852 1 657 1 831
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 377 180 337 361 389 560 514 520
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 684 701 493 547 537 793 660 559 397 490
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 336 329 402 373 420 495 511 564 490 471
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 693 0 0 80 100 0
Omsättning 3 470 3 097 3 230 2 841 3 671 4 274 5 173 4 649 4 389 4 218
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 4 5 4 4 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 155 1 032 1 077 947 1 224 1 063 828 1 126 1 090 844
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 343 348 431 371 436 416 322 430 357 302
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 356 188 46 -694 97 -20 843 176 246 290
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,85% -4,12% 13,69% -22,61% -13,62% 2,61% -8,06% 3,30% 3,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,91% 9,47% 2,72% -28,84% 3,94% -0,08% 36,58% 9,72% 11,65% 15,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,28% 6,17% 1,42% -23,44% 2,81% -0,05% 20,79% 4,00% 4,43% 6,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,29% 62,80% 64,33% 53,57% 56,22% 65,04% 64,03% 61,91% 64,57% 67,88%
Rörelsekapital/omsättning 26,56% 26,90% 17,52% 15,80% 15,17% 20,26% 35,54% 26,48% 24,08% 27,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,17% 48,46% 71,64% 52,06% 72,11% 76,77% 78,18% 61,43% 67,72% 54,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 242,62% 104,97% 105,19% 108,93% 107,49% 141,78% 303,94% 174,81% 235,89% 209,23%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...