Visa allt om Sorbinco AB
Visa allt om Sorbinco AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 3 690 3 464 3 097 3 230 2 841 3 671 4 250 4 142 4 505 4 361
Övrig omsättning 15 6 - - - - 24 1 031 144 28
Rörelseresultat (EBIT) -1 015 356 188 46 -694 97 -20 843 167 181
Resultat efter finansnetto -1 024 335 172 14 -714 85 -12 791 172 187
Årets resultat -424 225 -233 8 60 60 19 794 215 133
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 576 570 559 758 1 457 1 687 1 081 400 0 150
Omsättningstillgångar 1 873 1 218 1 457 932 852 931 1 299 1 954 1 852 1 507
Tillgångar 2 449 1 788 2 016 1 689 2 309 2 617 2 380 2 354 1 852 1 657
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 778 1 201 977 1 210 1 202 1 834 1 774 1 756 1 042 927
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 72 72 117 133 271
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 145 288 415 113 704 337 96 0 19 2
Kortfristiga skulder 1 526 298 624 366 403 374 438 482 659 457
Skulder och eget kapital 2 449 1 788 2 016 1 689 2 309 2 617 2 380 2 354 1 852 1 657
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 377 180 337 361 389 560 514
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 684 701 493 547 537 793 660 559 397
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 336 329 402 373 420 495 511 564 490
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 693 0 0 80 100
Omsättning 3 705 3 470 3 097 3 230 2 841 3 671 4 274 5 173 4 649 4 389
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 230 1 155 1 032 1 077 947 1 224 1 063 828 1 126 1 090
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 829 343 348 431 371 436 416 322 430 357
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 014 356 188 46 -694 97 -20 843 176 246
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,52% 11,85% -4,12% 13,69% -22,61% -13,62% 2,61% -8,06% 3,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -41,45% 19,91% 9,47% 2,72% -28,84% 3,94% -0,08% 36,58% 9,72% 11,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -27,51% 10,28% 6,17% 1,42% -23,44% 2,81% -0,05% 20,79% 4,00% 4,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,14% 58,29% 62,80% 64,33% 53,57% 56,22% 65,04% 64,03% 61,91% 64,57%
Rörelsekapital/omsättning 9,40% 26,56% 26,90% 17,52% 15,80% 15,17% 20,26% 35,54% 26,48% 24,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,77% 67,17% 48,46% 71,64% 52,06% 72,11% 76,77% 78,18% 61,43% 67,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 78,83% 242,62% 104,97% 105,19% 108,93% 107,49% 141,78% 303,94% 174,81% 235,89%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...