Visa allt om Hälle i Brunflo AB
Visa allt om Hälle i Brunflo AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 155 1 744 1 514 1 416 1 128 1 237 1 487 1 166 5 232 5 590
Övrig omsättning 43 - - - - - 335 1 216 260 16
Rörelseresultat (EBIT) 444 584 404 340 268 70 2 917 421 577
Resultat efter finansnetto 1 978 606 278 133 31 27 -265 738 306 652
Årets resultat 1 951 590 172 77 31 32 -265 738 283 593
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 814 13 303 8 642 8 026 6 961 7 135 4 500 4 760 4 299 465
Omsättningstillgångar 2 175 1 196 1 051 780 776 888 1 238 1 455 1 744 2 199
Tillgångar 15 989 14 499 9 693 8 806 7 736 8 023 5 738 6 216 6 043 2 664
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 798 4 524 3 114 2 949 2 371 2 468 2 563 2 927 2 279 2 070
Obeskattade reserver 0 3 102 31 0 0 0 0 0 100
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 574 9 399 5 875 4 928 5 016 5 113 2 818 3 040 2 939 0
Kortfristiga skulder 617 574 602 898 350 443 357 249 825 494
Skulder och eget kapital 15 989 14 499 9 693 8 806 7 736 8 023 5 738 6 216 6 043 2 664
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 393 216 203 255 224
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 0
Löner till övriga anställda 246 245 273 200 43 25 7 5 692 683
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader 170 141 184 136 51 118 185 149 398 237
Utdelning till aktieägare 160 330 155 150 140 128 127 0 90 0
Omsättning 2 198 1 744 1 514 1 416 1 128 1 237 1 822 2 382 5 492 5 606
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 2 4 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 155 1 744 1 514 1 416 1 128 1 237 1 487 583 1 308 1 118
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 420 386 457 336 103 549 415 196 351 256
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 625 703 523 458 355 161 72 1 010 456 619
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 23,57% 15,19% 6,92% 25,53% -8,81% -16,81% 27,53% -77,71% -6,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,57% 5,97% 6,42% 3,97% 3,53% 1,79% 0,09% 14,80% 7,10% 24,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 108,07% 49,60% 41,08% 24,72% 24,20% 11,64% 0,34% 78,90% 8,20% 11,68%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,26% 98,91% 100,00% 100,00% 100,00% 99,27% 43,11% 51,72% 50,86% 53,51%
Rörelsekapital/omsättning 72,30% 35,67% 29,66% -8,33% 37,77% 35,97% 59,25% 103,43% 17,56% 30,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,52% 31,22% 32,95% 33,75% 30,65% 30,76% 44,67% 47,09% 37,71% 80,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 352,51% 208,36% 174,58% 86,86% 221,71% 200,45% 331,93% 453,01% 211,39% 387,65%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...