Visa allt om Skövde Industrireparationer Aktiebolag
Visa allt om Skövde Industrireparationer Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 22 466 23 725 16 610 13 759 12 315 13 207 12 541 12 401 15 420 12 066
Övrig omsättning 149 51 218 54 8 - - - 56 -
Rörelseresultat (EBIT) 3 721 3 752 -149 548 1 223 1 006 1 170 939 2 157 974
Resultat efter finansnetto 3 709 3 746 -180 546 1 209 999 506 638 2 131 957
Årets resultat 2 128 2 335 829 435 637 512 1 294 1 419 560
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 031 6 297 7 051 5 032 4 834 5 160 5 381 6 202 6 659 5 523
Omsättningstillgångar 9 824 8 800 5 198 4 588 3 900 3 684 3 353 2 464 3 475 3 225
Tillgångar 15 855 15 097 12 249 9 620 8 734 8 844 8 735 8 666 10 134 8 748
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 663 6 034 4 200 3 871 3 936 3 799 3 786 4 085 4 291 3 372
Obeskattade reserver 3 112 2 187 1 512 1 792 1 860 1 836 1 767 1 851 1 781 1 649
Avsättningar (tkr) 215 198 175 124 112 100 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 96 191 99 1 185
Kortfristiga skulder 5 866 6 677 6 362 3 833 2 826 3 110 3 085 2 539 3 963 2 542
Skulder och eget kapital 15 855 15 097 12 249 9 620 8 734 8 844 8 735 8 666 10 134 8 748
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 525 518 480 730 480
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 160 160 150 200 0
Löner till övriga anställda 6 936 6 331 6 495 4 503 3 819 4 297 3 330 4 222 4 392 3 763
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 2 598 2 231 2 559 1 824 1 480 1 719 1 486 1 905 2 119 1 601
Utdelning till aktieägare 1 500 1 500 500 500 500 500 500 300 500 500
Omsättning 22 615 23 776 16 828 13 813 12 323 13 207 12 541 12 401 15 476 12 066
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 14 19 14 13 15 13 16 17 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 248 1 695 874 983 947 880 965 775 907 862
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 554 630 483 465 403 460 418 422 433 424
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 585 4 541 656 1 090 1 661 1 437 1 578 1 348 2 587 1 438
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,31% 42,84% 20,72% 11,73% -6,75% 5,31% 1,13% -19,58% 27,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,47% 24,85% -1,21% 5,75% 14,04% 11,59% 13,74% 10,88% 21,32% 11,47%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,56% 15,81% -0,89% 4,02% 9,96% 7,76% 9,57% 7,60% 14,01% 8,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 75,24% 65,33% 82,47% 80,20% 82,26% 87,03% 75,85% 87,76% 81,44% 81,68%
Rörelsekapital/omsättning 17,62% 8,95% -7,01% 5,49% 8,72% 4,35% 2,14% -0,60% -3,16% 5,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,33% 51,27% 43,92% 53,97% 60,76% 58,26% 58,25% 62,52% 55,00% 52,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 159,44% 117,96% 68,44% 97,94% 113,87% 97,30% 82,30% 57,35% 69,42% 89,14%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...