Visa allt om Centrum-fastigheter i Huskvarna Aktiebolag
Visa allt om Centrum-fastigheter i Huskvarna Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 27 495 27 353 26 310 27 754 28 675 28 966 30 662 29 865 27 662 18 083
Övrig omsättning 44 321 10 - 10 - - 302 47 384 129
Rörelseresultat (EBIT) 48 452 7 277 5 755 7 600 8 637 7 673 10 684 11 782 10 583 6 572
Resultat efter finansnetto 42 048 1 647 -2 778 -2 343 -2 908 -488 2 467 -49 872 1 723 -109 530
Årets resultat 42 395 1 514 -2 185 -5 675 -2 144 278 1 751 -52 102 1 224 161
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 225 224 208 930 210 453 202 656 202 652 210 242 215 657 215 778 207 149 188 459
Omsättningstillgångar 4 980 1 750 4 474 15 029 15 768 2 938 1 027 741 2 867 19 925
Tillgångar 230 204 210 680 214 927 217 684 218 420 213 179 216 684 216 519 210 016 208 384
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 27 668 2 916 7 042 1 227 3 940 6 084 9 736 7 985 3 276 2 052
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 17 296 0 0 0 0 0 0 0 742 304
Långfristiga skulder 164 277 193 053 194 971 206 877 188 401 185 755 188 539 188 412 191 191 187 804
Kortfristiga skulder 20 963 14 711 12 914 9 580 26 080 21 340 18 409 20 122 14 807 18 224
Skulder och eget kapital 230 204 210 680 214 927 217 684 218 420 213 179 216 684 216 519 210 016 208 384
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 767 680 848 688
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 134 326 94 850 1 321 1 019
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 46 85 390 634 966 710
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 71 816 27 363 26 310 27 764 28 675 28 966 30 964 29 912 28 046 18 212
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 0 0 1 1 0 4 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 28 675 28 966 - 7 466 4 610 3 014
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 199 472 - 543 523 403
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 51 586 9 359 7 784 9 665 10 686 9 722 12 659 13 135 11 747 7 367
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,52% 3,96% -5,20% -3,21% -1,00% -5,53% 2,67% 7,96% 52,97% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,05% 3,46% 2,76% 3,59% 4,08% 3,77% 4,99% -17,49% 5,23% -49,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 176,22% 26,65% 22,52% 28,15% 31,06% 27,75% 35,28% -126,77% 39,69% -567,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 48,70% 58,45% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -58,13% -47,38% -32,08% 19,63% -35,96% -63,53% -56,69% -64,90% -43,16% 9,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,02% 1,38% 3,28% 0,56% 1,80% 2,85% 4,49% 3,69% 1,56% 0,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 23,76% 11,90% 34,64% 156,88% 60,46% 13,77% 5,58% 3,68% 19,36% 109,33%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...