Visa allt om Centrum-fastigheter i Huskvarna Aktiebolag
Visa allt om Centrum-fastigheter i Huskvarna Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 30 267 27 495 27 353 26 310 27 754 28 675 28 966 30 662 29 865 27 662
Övrig omsättning - 44 321 10 - 10 - - 302 47 384
Rörelseresultat (EBIT) 7 173 48 452 7 277 5 755 7 600 8 637 7 673 10 684 11 782 10 583
Resultat efter finansnetto 3 269 42 048 1 647 -2 778 -2 343 -2 908 -488 2 467 -49 872 1 723
Årets resultat -10 181 42 395 1 514 -2 185 -5 675 -2 144 278 1 751 -52 102 1 224
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 258 633 225 224 208 930 210 453 202 656 202 652 210 242 215 657 215 778 207 149
Omsättningstillgångar 26 156 4 980 1 750 4 474 15 029 15 768 2 938 1 027 741 2 867
Tillgångar 284 789 230 204 210 680 214 927 217 684 218 420 213 179 216 684 216 519 210 016
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 487 27 668 2 916 7 042 1 227 3 940 6 084 9 736 7 985 3 276
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 27 246 17 296 0 0 0 0 0 0 0 742
Långfristiga skulder 222 676 164 277 193 053 194 971 206 877 188 401 185 755 188 539 188 412 191 191
Kortfristiga skulder 17 380 20 963 14 711 12 914 9 580 26 080 21 340 18 409 20 122 14 807
Skulder och eget kapital 284 789 230 204 210 680 214 927 217 684 218 420 213 179 216 684 216 519 210 016
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 767 680 848
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 134 326 94 850 1 321
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 46 85 390 634 966
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 30 267 71 816 27 363 26 310 27 764 28 675 28 966 30 964 29 912 28 046
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - - 0 0 1 1 0 4 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 28 675 28 966 - 7 466 4 610
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 199 472 - 543 523
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 307 51 586 9 359 7 784 9 665 10 686 9 722 12 659 13 135 11 747
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,08% 0,52% 3,96% -5,20% -3,21% -1,00% -5,53% 2,67% 7,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,52% 21,05% 3,46% 2,76% 3,59% 4,08% 3,77% 4,99% -17,49% 5,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 23,72% 176,22% 26,65% 22,52% 28,15% 31,06% 27,75% 35,28% -126,77% 39,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 48,70% 58,45% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 29,00% -58,13% -47,38% -32,08% 19,63% -35,96% -63,53% -56,69% -64,90% -43,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 6,14% 12,02% 1,38% 3,28% 0,56% 1,80% 2,85% 4,49% 3,69% 1,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 150,49% 23,76% 11,90% 34,64% 156,88% 60,46% 13,77% 5,58% 3,68% 19,36%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...