Visa allt om L.E. Olofsson Bygg Aktiebolag
Visa allt om L.E. Olofsson Bygg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 703 649 1 286 1 725 1 742 2 576 2 093 1 662 1 196 1 092
Övrig omsättning 340 17 - - - - - 23 1 -
Rörelseresultat (EBIT) 217 13 -56 87 99 64 57 32 22 -15
Resultat efter finansnetto 209 -2 -72 65 75 45 38 5 -4 -56
Årets resultat 109 -4 -1 33 37 22 18 0 1 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 33 320 337 358 383 409 436 466 533 598
Omsättningstillgångar 617 293 418 1 113 808 773 754 497 465 385
Tillgångar 651 613 755 1 471 1 191 1 183 1 191 962 998 983
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 443 333 338 339 306 269 248 230 230 230
Obeskattade reserver 65 3 5 86 70 51 41 34 35 40
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 192 203 220 257 389 337 378 456 494
Kortfristiga skulder 143 84 210 826 559 474 565 321 277 220
Skulder och eget kapital 651 613 755 1 471 1 191 1 183 1 191 962 998 983
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 190 190 149 243 206 120 118
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 150 110 150 68 - -
Löner till övriga anställda 91 - 149 158 204 213 276 174 113 77
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 19 - 105 148 173 151 186 168 107 86
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 043 666 1 286 1 725 1 742 2 576 2 093 1 685 1 197 1 092
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 - 2 - 2 2 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 703 - 643 - 871 1 288 1 047 831 598 1 092
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 126 - 93 - 246 198 318 235 149 290
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 220 30 -35 113 125 92 86 82 87 64
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,32% -49,53% -25,45% -0,98% -32,38% 23,08% 25,93% 38,96% 9,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 33,33% 2,12% -7,42% 5,91% 8,31% 5,41% 4,79% 3,33% 2,20% -1,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 30,87% 2,00% -4,35% 5,04% 5,68% 2,48% 2,72% 1,93% 1,84% -1,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 41,68% 62,10% 48,37% 61,16% 55,51% 36,80% 50,50% 55,17% 51,00% 56,41%
Rörelsekapital/omsättning 67,43% 32,20% 16,17% 16,64% 14,29% 11,61% 9,03% 10,59% 15,72% 15,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,84% 54,70% 45,28% 27,35% 30,02% 25,92% 23,36% 26,45% 25,57% 26,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 379,02% 166,67% 128,10% 115,13% 119,86% 132,70% 107,61% 95,95% 105,78% 99,09%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...