Visa allt om ALLGLAS & Claesing Fastighets Service AB
Visa allt om ALLGLAS & Claesing Fastighets Service AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 6 757 4 273 6 454 5 563 6 330 6 823 5 337 5 410 5 150 4 895
Övrig omsättning 130 94 44 - - 25 - 64 - 40
Rörelseresultat (EBIT) 895 69 -132 -48 729 283 227 123 290 245
Resultat efter finansnetto 897 2 481 313 -53 754 281 204 78 274 212
Årets resultat 594 2 456 327 1 275 114 262 98 152 116
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 464 211 540 577 502 440 335 341 590 773
Omsättningstillgångar 2 816 3 758 1 357 1 571 2 032 2 030 1 424 3 561 1 349 1 049
Tillgångar 3 280 3 969 1 896 2 148 2 534 2 470 1 759 3 901 1 939 1 822
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 713 2 719 453 126 505 480 613 352 434 482
Obeskattade reserver 577 414 414 428 498 188 188 250 330 279
Avsättningar (tkr) 0 0 0 323 287 111 75 0 0 0
Långfristiga skulder 1 51 201 194 249 465 95 2 233 121 202
Kortfristiga skulder 989 784 828 1 076 994 1 227 788 1 067 1 054 859
Skulder och eget kapital 3 280 3 969 1 896 2 148 2 534 2 470 1 759 3 901 1 939 1 822
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - 600 790 534 528 492 480
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 452 1 187 1 774 1 508 680 704 715 532 561 406
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 590 472 675 573 523 570 498 439 403 337
Utdelning till aktieägare 800 1 600 190 0 380 250 248 0 180 200
Omsättning 6 887 4 367 6 498 5 563 6 330 6 848 5 337 5 474 5 150 4 935
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 6 6 6 4 5 5 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 351 712 1 076 927 1 583 1 365 1 067 1 082 1 288 1 224
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 417 264 380 319 428 402 335 293 314 294
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 958 86 -58 -29 743 284 268 232 472 427
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 58,13% - 16,02% -12,12% -7,23% 27,84% -1,35% 5,05% 5,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 27,35% 62,61% 17,30% -2,23% 30,39% 11,46% 12,91% 3,20% 15,01% 13,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,28% 58,16% 5,08% -0,86% 12,16% 4,15% 4,25% 2,31% 5,65% 5,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,42% 56,63% 56,60% 57,15% 59,51% 50,59% 53,53% 45,64% 49,42% 50,11%
Rörelsekapital/omsättning 27,04% 69,60% 8,20% 8,90% 16,40% 11,77% 11,92% 46,10% 5,73% 3,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,95% 76,64% 40,92% 20,55% 34,41% 25,04% 42,73% 13,64% 34,64% 37,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 280,79% 473,98% 158,09% 141,45% 201,01% 162,75% 174,37% 328,12% 121,35% 115,48%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...