Visa allt om ALLGLAS & Claesing Fastighets Service AB
Visa allt om ALLGLAS & Claesing Fastighets Service AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 7 283 6 757 4 273 6 454 5 563 6 330 6 823 5 337 5 410 5 150
Övrig omsättning 68 130 94 44 - - 25 - 64 -
Rörelseresultat (EBIT) 768 895 69 -132 -48 729 283 227 123 290
Resultat efter finansnetto 768 897 2 481 313 -53 754 281 204 78 274
Årets resultat 464 594 2 456 327 1 275 114 262 98 152
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 341 464 211 540 577 502 440 335 341 590
Omsättningstillgångar 3 170 2 816 3 758 1 357 1 571 2 032 2 030 1 424 3 561 1 349
Tillgångar 3 511 3 280 3 969 1 896 2 148 2 534 2 470 1 759 3 901 1 939
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 377 1 713 2 719 453 126 505 480 613 352 434
Obeskattade reserver 747 577 414 414 428 498 188 188 250 330
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 323 287 111 75 0 0
Långfristiga skulder 1 1 51 201 194 249 465 95 2 233 121
Kortfristiga skulder 1 387 989 784 828 1 076 994 1 227 788 1 067 1 054
Skulder och eget kapital 3 511 3 280 3 969 1 896 2 148 2 534 2 470 1 759 3 901 1 939
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 600 790 534 528 492
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 1 452 1 187 1 774 1 508 680 704 715 532 561
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 590 472 675 573 523 570 498 439 403
Utdelning till aktieägare 745 800 1 600 190 0 380 250 248 0 180
Omsättning 7 351 6 887 4 367 6 498 5 563 6 330 6 848 5 337 5 474 5 150
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 6 6 6 4 5 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 457 1 351 712 1 076 927 1 583 1 365 1 067 1 082 1 288
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 434 417 264 380 319 428 402 335 293 314
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 896 958 86 -58 -29 743 284 268 232 472
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,78% 58,13% - 16,02% -12,12% -7,23% 27,84% -1,35% 5,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,90% 27,35% 62,61% 17,30% -2,23% 30,39% 11,46% 12,91% 3,20% 15,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,56% 13,28% 58,16% 5,08% -0,86% 12,16% 4,15% 4,25% 2,31% 5,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,24% 57,42% 56,63% 56,60% 57,15% 59,51% 50,59% 53,53% 45,64% 49,42%
Rörelsekapital/omsättning 24,48% 27,04% 69,60% 8,20% 8,90% 16,40% 11,77% 11,92% 46,10% 5,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,81% 65,95% 76,64% 40,92% 20,55% 34,41% 25,04% 42,73% 13,64% 34,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 224,30% 280,79% 473,98% 158,09% 141,45% 201,01% 162,75% 174,37% 328,12% 121,35%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...