Visa allt om Åse Bruk Aktiebolag
Visa allt om Åse Bruk Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 979 989 1 518 752 623 1 251 759 1 673 4 518 7 852
Övrig omsättning 732 2 039 725 1 726 895 963 814 488 255 2 967
Rörelseresultat (EBIT) -826 272 -609 -1 768 -2 525 -1 648 -1 682 -876 -2 083 775
Resultat efter finansnetto 265 -23 -674 -1 601 -2 585 -1 474 -1 955 -1 063 -2 229 -79
Årets resultat 265 -23 -674 -1 601 -2 593 -1 388 6 413 -241 -989 -79
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 506 11 057 11 808 11 958 13 279 13 398 13 463 18 434 19 409 20 625
Omsättningstillgångar 1 578 1 730 2 699 1 509 854 2 252 4 600 1 352 1 417 4 095
Tillgångar 15 084 12 787 14 507 13 467 14 132 15 650 18 063 19 786 20 826 24 720
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 081 8 817 8 839 9 513 11 114 13 706 15 514 9 101 9 342 10 331
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 682 3 583 5 150 3 252 2 630 1 390 1 438 9 125 8 650 9 881
Kortfristiga skulder 320 388 518 702 388 554 1 111 1 560 2 834 4 508
Skulder och eget kapital 15 084 12 787 14 507 13 467 14 132 15 650 18 063 19 786 20 826 24 720
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 750 28 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 - 0 0
Löner till övriga anställda 833 802 582 938 891 154 128 213 1 059 1 945
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 - - 0
Sociala kostnader 464 382 335 624 554 0 36 53 302 555
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 711 3 028 2 243 2 478 1 518 2 214 1 573 2 161 4 773 10 819
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 1 1 4 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 490 495 759 376 312 626 759 1 673 1 130 982
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 649 592 461 784 726 722 213 297 287 337
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -383 759 -31 -1 259 -1 962 -1 097 -1 043 -228 -986 1 985
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,01% -34,85% 101,86% 20,71% -50,20% 64,82% -54,63% -62,97% -42,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,14% 2,24% -4,39% -11,54% -16,44% -7,94% -9,07% -2,35% -7,87% 3,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 32,99% 28,92% -41,96% -206,65% -373,03% -99,28% -215,81% -27,73% -36,25% 9,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 93,97% 80,38% 77,87% 40,56% 87,80% 79,54% 57,97% 100,00% 87,49% 91,39%
Rörelsekapital/omsättning 128,50% 135,69% 143,68% 107,31% 74,80% 135,73% 459,68% -12,43% -31,36% -5,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,20% 68,95% 60,93% 70,64% 78,64% 87,58% 85,89% 46,00% 44,86% 41,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 402,19% 356,96% 454,44% 167,95% 137,37% 346,75% 387,76% 73,72% 40,83% 81,12%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...