Visa allt om Åse Bruk Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 1 476 855 875 1 676 1 308 979 989 1 518 752 623
Övrig omsättning 508 430 702 541 953 732 2 039 725 1 726 895
Rörelseresultat (EBIT) -292 -1 190 -1 003 -1 377 -464 -826 272 -609 -1 768 -2 525
Resultat efter finansnetto -216 347 -965 -656 -349 265 -23 -674 -1 601 -2 585
Årets resultat -560 347 -965 -656 -349 265 -23 -674 -1 601 -2 593
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 407 14 796 12 661 15 127 15 642 13 506 11 057 11 808 11 958 13 279
Omsättningstillgångar 860 842 1 217 2 240 1 349 1 578 1 730 2 699 1 509 854
Tillgångar 15 267 15 638 13 878 17 367 16 990 15 084 12 787 14 507 13 467 14 132
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 898 7 458 7 111 8 077 8 733 9 081 8 817 8 839 9 513 11 114
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 850 7 749 6 216 8 652 7 948 5 682 3 583 5 150 3 252 2 630
Kortfristiga skulder 519 430 551 639 310 320 388 518 702 388
Skulder och eget kapital 15 267 15 638 13 878 17 367 16 990 15 084 12 787 14 507 13 467 14 132
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 833 802 582 938 891
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 464 382 335 624 554
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 984 1 285 1 577 2 217 2 261 1 711 3 028 2 243 2 478 1 518
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 3 0 3 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 738 428 292 - 436 490 495 759 376 312
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 423 344 303 - 450 649 592 461 784 726
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 139 -556 -455 -959 -55 -383 759 -31 -1 259 -1 962
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 72,63% -2,29% -47,79% 28,13% 33,61% -1,01% -34,85% 101,86% 20,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,15% 5,80% 16,34% -3,33% 2,12% 2,14% 2,24% -4,39% -11,54% -16,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,56% 106,08% 259,20% -34,55% 27,52% 32,99% 28,92% -41,96% -206,65% -373,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 81,64% 65,73% 81,37% 79,95% 83,49% 93,97% 80,38% 77,87% 40,56% 87,80%
Rörelsekapital/omsättning 23,10% 48,19% 76,11% 95,53% 79,43% 128,50% 135,69% 143,68% 107,31% 74,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,18% 47,69% 51,24% 46,51% 51,40% 60,20% 68,95% 60,93% 70,64% 78,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 123,51% 128,60% 170,78% 307,36% 343,23% 402,19% 356,96% 454,44% 167,95% 137,37%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...