Visa allt om Åse Bruk Aktiebolag
Visa allt om Åse Bruk Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 308 979 989 1 518 752 623 1 251 759 1 673 4 518
Övrig omsättning 953 732 2 039 725 1 726 895 963 814 488 255
Rörelseresultat (EBIT) -464 -826 272 -609 -1 768 -2 525 -1 648 -1 682 -876 -2 083
Resultat efter finansnetto -349 265 -23 -674 -1 601 -2 585 -1 474 -1 955 -1 063 -2 229
Årets resultat -349 265 -23 -674 -1 601 -2 593 -1 388 6 413 -241 -989
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 642 13 506 11 057 11 808 11 958 13 279 13 398 13 463 18 434 19 409
Omsättningstillgångar 1 349 1 578 1 730 2 699 1 509 854 2 252 4 600 1 352 1 417
Tillgångar 16 990 15 084 12 787 14 507 13 467 14 132 15 650 18 063 19 786 20 826
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 733 9 081 8 817 8 839 9 513 11 114 13 706 15 514 9 101 9 342
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 948 5 682 3 583 5 150 3 252 2 630 1 390 1 438 9 125 8 650
Kortfristiga skulder 310 320 388 518 702 388 554 1 111 1 560 2 834
Skulder och eget kapital 16 990 15 084 12 787 14 507 13 467 14 132 15 650 18 063 19 786 20 826
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 750 28 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - 0
Löner till övriga anställda - 833 802 582 938 891 154 128 213 1 059
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 - -
Sociala kostnader - 464 382 335 624 554 0 36 53 302
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 261 1 711 3 028 2 243 2 478 1 518 2 214 1 573 2 161 4 773
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 2 2 2 2 2 2 1 1 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 436 490 495 759 376 312 626 759 1 673 1 130
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 450 649 592 461 784 726 722 213 297 287
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -55 -383 759 -31 -1 259 -1 962 -1 097 -1 043 -228 -986
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 33,61% -1,01% -34,85% 101,86% 20,71% -50,20% 64,82% -54,63% -62,97% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,12% 2,14% 2,24% -4,39% -11,54% -16,44% -7,94% -9,07% -2,35% -7,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 27,52% 32,99% 28,92% -41,96% -206,65% -373,03% -99,28% -215,81% -27,73% -36,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 83,49% 93,97% 80,38% 77,87% 40,56% 87,80% 79,54% 57,97% 100,00% 87,49%
Rörelsekapital/omsättning 79,43% 128,50% 135,69% 143,68% 107,31% 74,80% 135,73% 459,68% -12,43% -31,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,40% 60,20% 68,95% 60,93% 70,64% 78,64% 87,58% 85,89% 46,00% 44,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 343,23% 402,19% 356,96% 454,44% 167,95% 137,37% 346,75% 387,76% 73,72% 40,83%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...