Visa allt om Leif Rosenqvist Byggservice i Gnesta AB
Visa allt om Leif Rosenqvist Byggservice i Gnesta AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 874 621 854 1 398 1 390 1 104 1 088 500 1 884 2 055
Övrig omsättning 71 - - - - - 3 8 130 -
Rörelseresultat (EBIT) 72 12 -134 -3 203 38 237 56 199 76
Resultat efter finansnetto 76 12 -134 -7 198 34 232 56 200 76
Årets resultat 20 41 36 63 90 27 1 1 194 54
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 284 275 325 511 633 474 559 337 0 75
Omsättningstillgångar 500 272 273 603 571 424 317 174 665 833
Tillgångar 784 547 597 1 115 1 204 897 876 511 665 908
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 409 390 348 312 250 160 133 132 531 537
Obeskattade reserver 94 44 85 265 357 282 285 55 0 70
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 90 0 33 164 232 193 256 169 0 0
Kortfristiga skulder 189 113 130 374 365 263 202 155 135 301
Skulder och eget kapital 784 547 597 1 115 1 204 897 876 511 665 908
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 370 154 226 38 352 340
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 306 58 279 468 55 51 96 124 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 112 56 100 138 135 9 105 52 107 164
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 400 200
Omsättning 945 621 854 1 398 1 390 1 104 1 091 508 2 014 2 055
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 4 4 3 3 4 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 437 311 214 350 463 368 272 167 942 1 028
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 210 57 96 154 188 155 109 75 230 255
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 121 59 -84 49 281 123 273 73 234 109
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 40,74% -27,28% -38,91% 0,58% 25,91% 1,47% 117,60% -73,46% -8,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,82% 2,38% -21,94% -0,18% 17,03% 4,24% 27,05% 10,96% 29,92% 8,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,81% 2,09% -15,34% -0,14% 14,75% 3,44% 21,78% 11,20% 10,56% 3,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 81,01% 68,60% 74,59% 89,56% 90,86% 93,66% 94,39% 93,80% 96,66% 90,66%
Rörelsekapital/omsättning 35,58% 25,60% 16,74% 16,38% 14,82% 14,58% 10,57% 3,80% 28,13% 25,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,52% 77,57% 69,40% 45,50% 42,62% 41,01% 39,16% 33,58% 79,85% 64,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 264,55% 240,71% 210,00% 161,23% 156,44% 161,22% 156,93% 112,26% 492,59% 276,74%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...