Visa allt om Leif Rosenqvist Byggservice i Gnesta AB
Visa allt om Leif Rosenqvist Byggservice i Gnesta AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 040 874 621 854 1 398 1 390 1 104 1 088 500 1 884
Övrig omsättning - 71 - - - - - 3 8 130
Rörelseresultat (EBIT) -1 72 12 -134 -3 203 38 237 56 199
Resultat efter finansnetto 1 76 12 -134 -7 198 34 232 56 200
Årets resultat 23 20 41 36 63 90 27 1 1 194
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 209 284 275 325 511 633 474 559 337 0
Omsättningstillgångar 552 500 272 273 603 571 424 317 174 665
Tillgångar 761 784 547 597 1 115 1 204 897 876 511 665
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 433 409 390 348 312 250 160 133 132 531
Obeskattade reserver 65 94 44 85 265 357 282 285 55 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 89 90 0 33 164 232 193 256 169 0
Kortfristiga skulder 174 189 113 130 374 365 263 202 155 135
Skulder och eget kapital 761 784 547 597 1 115 1 204 897 876 511 665
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 370 154 226 38 352
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 306 58 279 468 55 51 96 124 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 112 56 100 138 135 9 105 52 107
Utdelning till aktieägare 100 0 0 0 0 0 0 0 0 400
Omsättning 1 040 945 621 854 1 398 1 390 1 104 1 091 508 2 014
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 4 4 3 3 4 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 520 437 311 214 350 463 368 272 167 942
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 266 210 57 96 154 188 155 109 75 230
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 49 121 59 -84 49 281 123 273 73 234
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 18,99% 40,74% -27,28% -38,91% 0,58% 25,91% 1,47% 117,60% -73,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,00% 9,82% 2,38% -21,94% -0,18% 17,03% 4,24% 27,05% 10,96% 29,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,00% 8,81% 2,09% -15,34% -0,14% 14,75% 3,44% 21,78% 11,20% 10,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 78,65% 81,01% 68,60% 74,59% 89,56% 90,86% 93,66% 94,39% 93,80% 96,66%
Rörelsekapital/omsättning 36,35% 35,58% 25,60% 16,74% 16,38% 14,82% 14,58% 10,57% 3,80% 28,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,56% 61,52% 77,57% 69,40% 45,50% 42,62% 41,01% 39,16% 33,58% 79,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 317,24% 264,55% 240,71% 210,00% 161,23% 156,44% 161,22% 156,93% 112,26% 492,59%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...