Visa allt om NBP Main Frame AB
Visa allt om NBP Main Frame AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 8 15 9 562 34 591 27 088 26 057 29 001
Övrig omsättning 1 8 - - - 997 310 178 298 -
Rörelseresultat (EBIT) -16 3 -29 -1 -16 77 -4 305 -2 492 -2 969 -3 237
Resultat efter finansnetto -16 3 -29 1 -9 71 -4 368 -2 474 -3 049 -3 258
Årets resultat -16 3 -29 1 -9 71 -3 516 -1 791 -2 201 -2 487
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 8 49 189 426
Omsättningstillgångar 11 44 23 47 55 230 6 352 4 155 5 241 13 538
Tillgångar 11 44 23 47 55 230 6 359 4 204 5 430 13 964
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -1 011 -969 -998 -968 -969 -960 -1 031 100 100 119
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 003 995 995 990 990 950 0 1 684 3 971 3 000
Kortfristiga skulder 18 18 26 25 34 241 7 390 2 419 1 359 10 844
Skulder och eget kapital 11 44 23 47 55 230 6 359 4 204 5 430 13 964
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 536 2 392 1 529 1 548 1 692
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 11 206 955 461 497 583
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 8 0 8 15 10 559 34 901 27 266 26 355 29 001
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 0 0 2 2 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 8 4 781 6 918 5 418 5 211 5 800
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 6 373 681 419 411 459
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -16 3 -29 -1 -16 81 -4 272 -2 352 -2 714 -2 389
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - -100,00% -46,67% -99,84% -72,36% 27,70% 3,96% -10,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - 0,00% -18,18% 48,26% -67,68% -58,25% -53,57% -22,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - 0,00% -66,67% 1,16% -12,44% -9,04% -11,16% -11,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - 100,00% 100,00% 1,85% 5,74% 9,45% 7,78% 9,47%
Rörelsekapital/omsättning - - - 275,00% 140,00% -0,12% -3,00% 6,41% 14,90% 9,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -9 190,91% -2 202,27% -4 339,13% -2 059,57% -1 761,82% -417,39% -16,21% 2,38% 1,84% 0,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 61,11% 244,44% 88,46% 188,00% 161,76% 95,44% 24,01% 65,03% 179,84% 75,11%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...