Visa allt om Falkenbergs Ekonomipumpar Aktiebolag
Visa allt om Falkenbergs Ekonomipumpar Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 556 3 337 4 036 4 859 4 839 4 231 4 203 4 371 4 705 4 409
Övrig omsättning 275 238 235 232 271 237 281 219 276 248
Rörelseresultat (EBIT) 140 -122 195 243 275 237 78 184 163 133
Resultat efter finansnetto 5 -279 5 62 35 38 -85 2 1 5
Årets resultat 5 -279 4 50 35 31 -85 0 2 0
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 039 3 093 2 921 3 027 3 163 3 306 3 455 3 606 3 758 3 908
Omsättningstillgångar 896 1 285 1 389 1 458 1 461 1 339 1 082 1 429 1 291 1 363
Tillgångar 3 935 4 378 4 310 4 485 4 624 4 644 4 537 5 035 5 049 5 271
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 215 210 226 223 173 138 107 192 192 190
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 5 5 8 8 9
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 091 3 237 3 162 3 038 2 854 3 046 3 218 3 495 3 482 4 016
Kortfristiga skulder 629 931 922 1 225 1 598 1 456 1 207 1 341 1 367 1 056
Skulder och eget kapital 3 935 4 378 4 310 4 485 4 624 4 644 4 537 5 035 5 049 5 271
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 310 310 310 284 310 288 284
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 855 1 327 1 250 953 1 002 1 000 1 177 1 124 1 092 1 048
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 346 505 470 482 512 482 488 524 510 453
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 831 3 575 4 271 5 091 5 110 4 468 4 484 4 590 4 981 4 657
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 852 834 1 009 1 215 1 210 846 841 874 941 882
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 408 458 430 443 464 362 394 395 381 361
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 231 -31 332 379 418 386 229 336 322 290
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -23,40% -17,32% -16,94% 0,41% 14,37% 0,67% -3,84% -7,10% 6,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,66% -2,67% 4,52% 5,46% 5,97% 5,15% 1,83% 3,65% 3,39% 2,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,63% -3,51% 4,83% 5,04% 5,70% 5,65% 1,97% 4,21% 3,63% 3,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,14% 56,01% 54,26% 46,08% 48,69% 53,51% 53,79% 55,64% 49,12% 48,92%
Rörelsekapital/omsättning 10,45% 10,61% 11,57% 4,80% -2,83% -2,77% -2,97% 2,01% -1,62% 6,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 5,46% 4,80% 5,24% 4,97% 3,74% 3,05% 2,44% 3,93% 3,92% 3,73%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 79,97% 100,75% 113,45% 90,12% 68,84% 63,67% 57,91% 79,72% 68,84% 93,18%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...