Visa allt om Invima Aktiebolag
Visa allt om Invima Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 435 657 389 135 396 806 374 276 346 435 303 695 322 458 298 087 282 855 318 044
Övrig omsättning 508 2 405 - - - 195 703 21 262 1 376 306
Rörelseresultat (EBIT) 132 119 125 417 134 789 124 450 107 608 89 674 63 822 86 086 20 026 -1 160
Resultat efter finansnetto 135 092 131 965 136 124 126 637 113 132 86 877 65 913 89 286 21 341 -607
Årets resultat 108 709 106 738 110 689 102 029 80 748 66 701 50 667 73 197 15 278 -6 679
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 726 32 148 31 839 32 959 32 394 31 893 31 797 65 947 51 705 54 439
Omsättningstillgångar 271 929 276 848 286 898 212 296 333 636 306 200 274 177 290 622 211 572 206 634
Tillgångar 302 655 308 996 318 737 245 255 366 030 338 093 305 974 356 569 263 277 261 073
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 261 800 268 284 273 243 210 330 280 059 250 523 223 552 205 322 152 606 136 816
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 744 748 294 4 425 2 537 2 610 2 460 2 612 2 116 2 453
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 40 111 39 964 45 200 30 500 83 434 84 960 79 962 148 635 108 555 121 804
Skulder och eget kapital 302 655 308 996 318 737 245 255 366 030 338 093 305 974 356 569 263 277 261 073
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 450 1 324 701 677 650 617 610 557 705 668
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 57 695 52 737 48 107 48 115 46 743 42 363 47 009 46 737 47 128 51 154
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 13 181 12 424 11 242 5 636 10 788 9 029 12 039 13 048 13 776 13 221
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 436 165 391 540 396 806 374 276 346 435 303 890 323 161 319 349 284 231 318 350
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 118 121 119 116 116 109 132 148 167 162
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 692 3 216 3 335 3 227 2 987 2 786 2 443 2 014 1 694 1 963
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 611 542 666 676 646 614 409 414 372 401
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 138 807 131 483 140 235 129 728 111 925 93 406 66 970 89 888 24 210 2 978
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,96% -1,93% 6,02% 8,04% 14,07% -5,82% 8,18% 5,39% -11,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 44,64% 42,71% 42,74% 51,64% 30,91% 26,94% 21,54% 25,35% 8,11% -0,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 31,01% 33,91% 34,33% 33,84% 32,66% 29,99% 20,44% 30,33% 7,55% -0,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 68,65% 71,74% 72,33% 72,79% 69,68% 69,87% 59,93% 61,75% 51,13% 46,15%
Rörelsekapital/omsättning 53,21% 60,87% 60,91% 48,57% 72,22% 72,85% 60,23% 47,63% 36,42% 26,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 86,50% 86,82% 85,73% 85,76% 76,51% 74,10% 73,06% 57,58% 57,96% 52,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 451,21% 459,35% 464,93% 453,78% 315,66% 272,82% 262,70% 141,93% 112,59% 86,86%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 376 834 344 315 351 214 326 873 309 859 272 691 289 600 265 076 265 398 280 173
Övrig omsättning 294 67 60 166 - 1 099 84 22 852 1 246 106
Rörelseresultat (EBIT) 65 814 58 323 65 772 56 142 52 244 52 557 28 566 62 870 5 962 -25 397
Resultat efter finansnetto 140 995 131 155 119 869 111 727 57 968 84 285 55 055 75 015 52 948 8 773
Årets resultat 122 759 116 738 116 440 85 584 33 869 70 982 43 529 62 022 49 118 5 463
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 945 8 700 9 419 10 091 10 770 12 034 11 506 12 514 12 729 13 736
Omsättningstillgångar 183 062 180 950 190 360 133 269 253 605 261 541 230 315 286 173 215 815 171 002
Tillgångar 191 007 189 650 199 779 143 360 264 375 273 575 241 821 298 687 228 544 184 738
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 169 464 171 705 174 967 108 527 187 944 204 075 173 093 159 564 127 542 78 424
Obeskattade reserver 2 302 2 313 2 375 17 098 2 529 2 811 2 730 2 800 2 901 3 081
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 19 241 15 632 22 437 17 735 73 902 66 689 65 998 136 323 98 101 103 233
Skulder och eget kapital 191 007 189 650 199 779 143 360 264 375 273 575 241 821 298 687 228 544 184 738
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 749 725 701 677 650 617 610 557 705 668
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 17 371 19 242 18 385 17 223 15 813 15 223 23 020 26 360 27 829 27 070
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 7 913 7 983 7 470 6 785 6 236 5 770 8 499 9 860 10 707 10 038
Utdelning till aktieägare 150 000 125 000 120 000 50 000 100 50 000 40 000 30 000 30 000 0
Omsättning 377 128 344 382 351 274 327 039 309 859 273 790 289 684 287 928 266 644 280 279
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 41 41 42 42 37 37 63 87 102 87
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 9 191 8 398 8 362 7 783 8 375 7 370 4 597 3 047 2 602 3 220
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 690 684 1 089 1 042 1 058 993 681 433 390 442
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 67 270 59 922 67 418 57 943 54 008 54 329 29 924 64 381 7 861 -23 625
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,44% -1,96% 7,45% 5,49% 13,63% -5,84% 9,25% -0,12% -5,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 73,83% 69,16% 60,05% 77,94% 21,93% 32,25% 22,77% 25,49% 23,25% 4,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 37,42% 38,09% 34,16% 34,18% 18,71% 32,35% 19,01% 28,72% 20,02% 3,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,01% 47,05% 48,51% 47,75% 44,88% 48,46% 40,83% 47,23% 36,60% 28,72%
Rörelsekapital/omsättning 43,47% 48,01% 47,81% 35,35% 58,00% 71,46% 56,74% 56,53% 44,35% 24,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 89,66% 91,49% 88,51% 84,49% 71,79% 75,35% 72,41% 54,10% 56,72% 43,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 771,05% 868,71% 672,85% 543,42% 295,58% 346,67% 305,21% 180,11% 176,16% 108,54%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...