Visa allt om Bolagsstiftarna AB
Visa allt om Bolagsstiftarna AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 355 680 236 234 239 237 171 241 254 943 308 725 372 337 448 146 690 126 576 609
Övrig omsättning 512 3 870 694 7 360 19 87 12 166 313 176
Rörelseresultat (EBIT) 6 336 18 428 9 900 6 051 734 7 026 7 956 1 343 2 494 3 743
Resultat efter finansnetto 7 249 19 755 9 122 8 134 4 517 13 119 13 747 3 937 4 165 4 992
Årets resultat 7 692 17 744 7 642 9 935 5 871 9 593 9 541 2 759 3 442 4 927
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 931 1 087 828 20 004 20 050 6 080 6 323 8 550 8 730 2 312
Omsättningstillgångar 187 674 193 314 162 829 151 108 196 648 402 030 444 500 379 819 262 429 269 192
Tillgångar 188 606 194 401 163 657 171 111 216 698 408 111 450 823 388 369 271 160 271 504
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 68 582 64 890 51 146 45 504 36 967 33 096 25 338 17 798 17 123 15 607
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 2 144 1 794 1 687 624 2 114 3 494 3 244 2 706 2 752 4 108
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 578
Kortfristiga skulder 117 879 127 717 110 824 124 983 177 616 371 520 422 239 367 866 251 285 247 211
Skulder och eget kapital 188 606 194 401 163 657 171 111 216 698 408 111 450 823 388 369 271 160 271 504
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 1 539 1 450 1 179 820 1 221 911 581 280 600 1 250
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 910 5 897 5 200 4 899 4 798 4 035 4 779 4 103 4 055 4 028
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 949 2 853 2 455 2 132 2 152 1 762 1 896 1 645 1 799 2 516
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 356 192 240 104 239 931 178 601 254 962 308 812 372 349 448 312 690 439 576 785
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 18 19 19 19 17 17 17 18 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 19 760 13 124 12 591 9 013 13 418 18 160 21 902 26 362 38 340 38 441
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 590 574 472 426 439 399 432 359 363 526
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 492 18 582 10 066 6 969 1 090 7 316 10 288 1 666 2 767 3 941
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 50,56% -1,26% 39,71% -32,83% -17,42% -17,08% -16,92% -35,06% 19,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,68% 11,11% 7,34% 6,17% 3,61% 4,46% 4,18% 3,30% 4,86% 3,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,48% 9,14% 5,02% 6,17% 3,07% 5,90% 5,06% 2,86% 1,91% 1,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 6,72% 13,58% 11,74% 9,18% 7,89% 7,88% 6,96% 3,71% 2,42% 3,03%
Rörelsekapital/omsättning 19,62% 27,77% 21,74% 15,26% 7,47% 9,88% 5,98% 2,67% 1,61% 3,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,36% 33,38% 31,25% 26,59% 17,06% 8,11% 5,62% 4,58% 6,31% 5,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 106,82% 80,94% 43,03% 36,22% 26,37% 7,97% 4,74% 3,16% 2,98% 25,06%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 140 595 132 856 134 192 150 994 193 031 242 006 281 149 346 136 351 293 307 102
Övrig omsättning - 29 - - - - - 50 12 65
Rörelseresultat (EBIT) 640 687 -674 1 734 2 157 6 008 3 927 4 264 5 158 3 964
Resultat efter finansnetto 4 160 -1 225 1 663 17 163 9 527 6 011 4 444 6 003 8 486 5 177
Årets resultat 5 150 8 296 1 806 22 574 10 224 1 846 983 4 240 7 009 2 980
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 052 16 213 20 063 10 016 6 786 7 469 7 602 7 721 7 792 9 150
Omsättningstillgångar 58 230 57 844 65 824 48 964 65 318 57 877 59 694 97 651 66 017 89 131
Tillgångar 81 282 74 057 85 888 58 980 72 104 65 346 67 296 105 372 73 810 98 281
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 55 301 54 150 49 855 44 154 30 944 25 775 20 298 14 663 13 396 11 708
Obeskattade reserver 5 560 4 600 0 0 8 039 9 826 6 376 3 115 2 365 2 365
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 360 1 809
Kortfristiga skulder 20 422 15 306 36 033 14 826 33 121 29 746 40 622 87 594 57 689 82 399
Skulder och eget kapital 81 282 74 057 85 888 58 980 72 104 65 346 67 296 105 372 73 810 98 281
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 1 539 1 450 744 360 926 731 581 280 600 1 250
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 969 1 801 2 210 2 029 2 245 1 887 1 700 1 372 1 533 1 271
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 235 1 085 1 006 778 985 768 754 579 803 1 546
Utdelning till aktieägare 4 000 4 000 4 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1 750
Omsättning 140 595 132 885 134 192 150 994 193 031 242 006 281 149 346 186 351 305 307 167
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 9 8 8 7 7 7 8 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 17 574 16 607 14 910 18 874 24 129 34 572 40 164 49 448 43 912 43 872
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 617 556 455 425 541 494 446 328 377 593
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 796 841 -508 1 918 2 288 6 189 4 150 4 478 5 383 4 162
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,83% -1,00% -11,13% -21,78% -20,24% -13,92% -18,77% -1,47% 14,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,18% -1,64% 2,00% 29,11% 13,28% 9,21% 6,62% 5,71% 11,51% 5,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,00% -0,91% 1,28% 11,37% 4,96% 2,49% 1,59% 1,74% 2,42% 1,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 8,35% 8,51% 8,79% 8,57% 8,67% 8,13% 5,43% 4,37% 4,51% 4,68%
Rörelsekapital/omsättning 26,89% 32,02% 22,20% 22,61% 16,68% 11,62% 6,78% 2,91% 2,37% 2,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 73,37% 77,96% 58,05% 74,86% 51,13% 50,53% 37,15% 16,04% 20,46% 13,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 50,94% 75,68% 56,62% 39,82% 26,95% 38,52% 12,28% 5,83% 15,59% 9,46%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...