Visa allt om Gårdarike Fastigheter AB
Visa allt om Gårdarike Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 396 1 478 1 525 1 508 1 667 1 627 1 651 1 588 1 527 1 560
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 638 722 789 766 815 787 897 890 761 285
Resultat efter finansnetto 596 668 689 615 589 642 706 492 453 26
Årets resultat 345 390 547 453 438 474 519 354 345 2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 275 3 699 4 123 4 495 4 914 5 317 5 735 6 152 6 570 6 988
Omsättningstillgångar 2 458 1 470 758 742 815 517 308 532 231 686
Tillgångar 5 733 5 169 4 881 5 237 5 729 5 834 6 043 6 685 6 801 7 674
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 032 687 297 253 254 240 236 240 240 240
Obeskattade reserver 318 167 0 0 0 0 0 0 0 26
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 025 4 025 3 938 4 288 4 638 4 900 5 250 5 600 5 950 6 350
Kortfristiga skulder 358 290 646 696 837 693 557 845 611 1 058
Skulder och eget kapital 5 733 5 169 4 881 5 237 5 729 5 834 6 043 6 685 6 801 7 674
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 396 1 478 1 525 1 508 1 667 1 627 1 651 1 588 1 527 1 560
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - - 0 0 0 0 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 062 1 146 1 208 1 185 1 233 1 205 1 315 1 308 1 179 703
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,55% -3,08% 1,13% -9,54% 2,46% -1,45% 3,97% 3,99% -2,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,32% 14,28% 16,55% 15,07% 14,52% 13,66% 15,17% 13,72% 11,63% 3,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 46,49% 49,93% 52,98% 52,32% 49,91% 48,99% 55,54% 57,75% 51,80% 18,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 150,43% 79,84% 7,34% 3,05% -1,32% -10,82% -15,08% -19,71% -24,89% -23,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,33% 15,81% 6,08% 4,83% 4,43% 4,11% 3,91% 3,59% 3,53% 3,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 686,59% 506,90% 117,34% 106,61% 97,37% 74,60% 55,30% 62,96% 37,81% 64,84%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...