Visa allt om El & PC-Installationer i Örebro Aktiebolag
Visa allt om El & PC-Installationer i Örebro Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 27 651 21 102 19 868 16 687 15 133 18 951 13 354 11 036 12 964 10 490
Övrig omsättning 393 405 358 188 2 369 28 - 1 - 7
Rörelseresultat (EBIT) 1 523 1 287 533 227 1 848 1 290 385 195 757 441
Resultat efter finansnetto 1 492 1 254 508 116 1 700 1 135 187 3 585 283
Årets resultat 856 682 382 196 1 760 604 111 -8 218 283
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 441 349 151 288 3 940 2 841 2 699 2 923 3 081 2 976
Omsättningstillgångar 7 724 6 450 6 286 5 416 5 041 4 499 3 038 2 590 3 255 2 843
Tillgångar 8 165 6 798 6 437 5 704 8 981 7 340 5 737 5 513 6 336 5 820
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 884 2 297 1 891 1 659 2 664 1 204 691 668 846 678
Obeskattade reserver 1 259 898 546 512 592 651 344 315 315 0
Avsättningar (tkr) 81 41 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 139 220 369 246 2 658 2 378 2 682 2 648 2 989 2 666
Kortfristiga skulder 4 803 3 342 3 631 3 287 3 067 3 106 2 021 1 882 2 187 2 476
Skulder och eget kapital 8 165 6 798 6 437 5 704 8 981 7 340 5 737 5 513 6 336 5 820
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 2 319 2 383 2 274 1 150 1 449 1 732 1 222 1 244 1 020 1 092
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 7 145 4 895 4 914 4 897 4 467 3 914 3 182 3 295 3 379 2 851
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 507 2 597 2 619 2 114 2 075 1 930 1 688 1 735 1 755 1 514
Utdelning till aktieägare 600 620 0 150 1 200 300 90 0 90 0
Omsättning 28 044 21 507 20 226 16 875 17 502 18 979 13 354 11 037 12 964 10 497
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 26 21 20 20 20 19 16 16 16 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 064 1 005 993 834 757 997 835 690 810 807
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 519 475 491 395 399 402 385 403 390 424
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 631 1 381 635 325 1 967 1 566 625 433 957 676
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 31,03% 6,21% 19,06% 10,27% -20,15% 41,91% 21,00% -14,87% 23,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,67% 18,95% 8,31% 4,05% 20,74% 17,59% 6,76% 3,59% 11,98% 7,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,51% 6,10% 2,69% 1,38% 12,31% 6,81% 2,91% 1,79% 5,85% 4,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 68,14% 70,36% 75,21% 71,82% 75,87% 68,98% 65,61% 80,92% 69,12% 73,37%
Rörelsekapital/omsättning 10,56% 14,73% 13,36% 12,76% 13,04% 7,35% 7,62% 6,42% 8,24% 3,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,10% 44,09% 35,99% 35,70% 34,52% 22,94% 16,46% 16,23% 16,93% 11,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 140,68% 163,38% 147,26% 135,50% 132,77% 129,88% 126,52% 109,25% 132,24% 99,92%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...