Visa allt om El & PC-Installationer i Örebro Aktiebolag
Visa allt om El & PC-Installationer i Örebro Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 38 246 27 651 21 102 19 868 16 687 15 133 18 951 13 354 11 036 12 964
Övrig omsättning 286 393 405 358 188 2 369 28 - 1 -
Rörelseresultat (EBIT) 4 151 1 523 1 287 533 227 1 848 1 290 385 195 757
Resultat efter finansnetto 4 118 1 492 1 254 508 116 1 700 1 135 187 3 585
Årets resultat 2 974 856 682 382 196 1 760 604 111 -8 218
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 413 441 349 151 288 3 940 2 841 2 699 2 923 3 081
Omsättningstillgångar 12 102 7 724 6 450 6 286 5 416 5 041 4 499 3 038 2 590 3 255
Tillgångar 12 515 8 165 6 798 6 437 5 704 8 981 7 340 5 737 5 513 6 336
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 757 1 884 2 297 1 891 1 659 2 664 1 204 691 668 846
Obeskattade reserver 1 557 1 259 898 546 512 592 651 344 315 315
Avsättningar (tkr) 115 81 41 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 102 139 220 369 246 2 658 2 378 2 682 2 648 2 989
Kortfristiga skulder 6 983 4 803 3 342 3 631 3 287 3 067 3 106 2 021 1 882 2 187
Skulder och eget kapital 12 515 8 165 6 798 6 437 5 704 8 981 7 340 5 737 5 513 6 336
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 2 319 2 383 2 274 1 150 1 449 1 732 1 222 1 244 1 020
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 7 145 4 895 4 914 4 897 4 467 3 914 3 182 3 295 3 379
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 3 507 2 597 2 619 2 114 2 075 1 930 1 688 1 735 1 755
Utdelning till aktieägare 3 600 600 620 0 150 1 200 300 90 0 90
Omsättning 38 532 28 044 21 507 20 226 16 875 17 502 18 979 13 354 11 037 12 964
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 32 26 21 20 20 20 19 16 16 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 195 1 064 1 005 993 834 757 997 835 690 810
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 535 519 475 491 395 399 402 385 403 390
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 256 1 631 1 381 635 325 1 967 1 566 625 433 957
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 38,32% 31,03% 6,21% 19,06% 10,27% -20,15% 41,91% 21,00% -14,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 33,18% 18,67% 18,95% 8,31% 4,05% 20,74% 17,59% 6,76% 3,59% 11,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,86% 5,51% 6,10% 2,69% 1,38% 12,31% 6,81% 2,91% 1,79% 5,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,78% 68,14% 70,36% 75,21% 71,82% 75,87% 68,98% 65,61% 80,92% 69,12%
Rörelsekapital/omsättning 13,38% 10,56% 14,73% 13,36% 12,76% 13,04% 7,35% 7,62% 6,42% 8,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,72% 35,10% 44,09% 35,99% 35,70% 34,52% 22,94% 16,46% 16,23% 16,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 158,26% 140,68% 163,38% 147,26% 135,50% 132,77% 129,88% 126,52% 109,25% 132,24%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...