allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

Svenskt Näringsliv Service AB

ORG.NR: 556169-4554
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
 Status:Bolaget är aktivt 
 Registreringsdatum:1972-09-19 
1px
 F-Skatt status:Registrerad för F-skatt 
 Startdatum för F-Skatt:1994-01-01 
1px
 Momsstatus:Registrerad i Momsregistret 
 Startdatum för moms:1993-01-01 
1px
 Länsäte:Stockholms län 
 Kommunsäte:Stockholm 
1px
 Ägarförhållande:Privat, ej börsnoterat 
 Koncernmoder:Ideella föreningen Svenskt Näri.. 
 Moderbolag:Ideella föreningen Svenskt Näri.. 
 
 

BRANSCH

 
 Bransch-, Arbetsgivar- & Yrkesorg. 
   - Intressebev. Arbetsgivarorg. 
 
 

VERKSAMHET / ÄNDAMÅL

 
 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att genom utred nings-, informations- och kursverksamhet tillhandahålla Svenskt Näringslivs medlemmar och medlemsföretag service, däri inbegripet konsulterande verksamhet, i tekniska, juridiska, ekonomiska och lönehanteringsfrågor, bedriva lobbying och organisationsutveck ling för att skapa gynnsamma förutsättningar för att etablera, äga och utveckla företag, ävensom bevaka det svenska näringsli vets intressen utomlands, bedriva utbildnings- och informationsverksamhet riktad till ungdomar, lärare och skolledare om närings livets betingelser och framtidens arbetsmarknad, bedriva förlags verksamhet med tidningsutgivning, arrangera mässor och kongress- er samt bedriva annan med det ovan nämnda förenlig verksamhet. 
 
 

PARALLELLFIRMAS VERKSAMHET / ÄNDAMÅL


(Genvägen, Svenskt Näringsliv på Internet, Tidningen Näringsliv i Sverige, Tidskriften Svenskt Näringsliv, Näringslivets Presstjänst, Swedish Enterprise, SN, Enterprise SN, Entreprenör, Företagsamma Sverige, Näringslivets EU-fakta, Näringslivets Energifakta, Näringslivets Utbildningsfakta, Näringslivets Skattefakta, Näringslivets Kommunfakta, kfakta, Näringslivets EUROfakta, SAF, SAFtidningen, Industriförbundet, Radar Guide, Entrepreneur SN, Fördel Sverige, Svenskt Näringsliv, SN)
 
  För den del av verksamheten som avser företagsservice via Internet'och eller intranät i juridiska, ekonomiska och tekniska frågor
För den del av verksamheten som avser förlagsverksamhet med webb= tidningsutgivning
För den del av verksamheten som avser förlagsverksamhet med tid= ningsutgivning i pappersform
För den del av verksamheten som avser informationsverksamhet i tidskriftsform som bolaget driver för moderföretaget jämte där= till hörande förlagsverksamhet
För den del av verksamheten som avser informationsverksamhet i form av journalistik
För den del av verksamheten som avser information med inriktning på utlandet
För den del av verksamheten som avser information om förutsätt= ning för utveckling av företag
För den del av verksamheten som avser produktion och utgivning av tidningar och tidskrifter samt förlags-, utbildnings- och informa= tionsverksamhet
För den del av verksamheten som avser informationsverksamhet ink= lusive tidningsutgivning, tillhandahållande av information på In= ternet samt anordnande av kongresser och mässor
För den del av verksamheten som avser information om EU
För den del av verksamheten som avser information om energi
För den del av verksamheten som avser skolinformation och skolkom= munikation
För den del av verksamheten som avser information om skatter
För den del av verksamheten som avser information om ekonomi, skatter, utbildning, företagsklimat och arbetsmarknad med inrikt= ning på kommuner
För den del av verksamheten som avser information om företagskli= mat och arbetsmarknad
För den del av verksamheten som avser information om valutaunio= nen EMU och valutan Euro
För den del av verksamheten som avser informations- och kursverk= samhet samt därmed jämförlig service avseende arbetsmarknadsfrå= gor - på Internet - åt medlemmar och medlemsföretag i Svenskt Näringsliv
För den del av verksamheten som avser utgivning av nätversion av SAFtidningen på Internet
För den del av verksamheten som avser informations- och kursverk= samhet samt därmed jämförlig service avseende frågor relaterade till industrin åt medlemmar och medlemsföretag i Svenskt Närings= liv
För den del av verksamheten som avser information riktad till ungdomar, lärare och skolledare om näringslivets betingelser och framtidens arbetsmarknad
För den del av verksamheten som avser konsultverksamhet avseende affärsutveckling
För den del av verksamheten som avser informationsverksamhet gäl= lande profilering och lobbying beträffande bolagets framtidpro= jekt inom områdena företagssamhet och arbete
För den del av verksamheten som avser att lämna service och verk= ställa utredningar samt bedriva utbildnings- och informationsverk= samhet.
 
 
 

SVENSK NÄRINGSGRENSINDELNING - SNI

 
 94112 - Intressebevakning inom arbetsgivarorganisationer 
 
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 12 september 2016


1px
1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen         
X