Visa allt om Svenskt Näringsliv Service AB
Visa allt om Svenskt Näringsliv Service AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 292 490 301 854 307 354 302 134 323 259 316 845 280 133 292 913 294 437 308 394
Övrig omsättning 910 1 000 876 459 1 059 786 1 917 597 244 1 872
Rörelseresultat (EBIT) 13 747 2 602 2 077 2 048 2 530 -1 480 8 766 -9 233 5 104 34 949
Resultat efter finansnetto 14 610 3 908 3 197 3 166 3 944 -320 8 767 -9 148 6 572 36 775
Årets resultat 10 307 -1 061 282 1 321 32 -2 589 2 760 4 2 096 19 160
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 31 457 27 280 26 922 27 172 37 705 48 895 42 012 52 468 52 337 13 411
Omsättningstillgångar 185 044 198 963 196 872 196 943 195 650 188 447 139 826 111 246 237 237 174 564
Tillgångar 216 501 226 243 223 794 224 115 233 355 237 342 181 838 163 714 289 574 187 975
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 65 389 55 082 56 144 56 218 54 897 54 865 57 454 54 694 54 690 52 594
Obeskattade reserver 7 840 5 985 5 918 5 422 6 048 6 033 5 122 1 649 11 741 10 191
Avsättningar (tkr) 20 890 31 230 28 313 25 622 26 109 28 252 12 454 3 945 4 299 4 906
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 122 382 133 946 133 419 136 853 146 301 148 192 106 808 103 426 218 844 120 284
Skulder och eget kapital 216 501 226 243 223 794 224 115 233 355 237 342 181 838 163 714 289 574 187 975
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 57 829 56 587 47 638 44 877 47 413 46 988 53 831 53 316 47 518 41 224
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 38 603 36 339 28 181 29 464 29 039 34 086 35 677 37 569 24 029 18 481
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 293 400 302 854 308 230 302 593 324 318 317 631 282 050 293 510 294 681 310 266
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 72 62 62 59 66 77 84 90 82 74
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 062 4 869 4 957 5 121 4 898 4 115 3 335 3 255 3 591 4 167
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 398 1 566 1 295 1 346 1 253 1 131 1 126 1 093 932 860
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 16 037 4 185 5 565 12 642 13 115 10 346 20 950 1 515 7 819 37 328
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,10% -1,79% 1,73% -6,54% 2,02% 13,11% -4,36% -0,52% -4,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,79% 1,74% 1,47% 1,44% 1,73% -0,06% 5,04% -5,36% 2,45% 19,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,02% 1,31% 1,07% 1,07% 1,25% -0,05% 3,27% -3,00% 2,41% 12,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 21,42% 21,54% 20,64% 19,89% 15,27% 12,70% 11,79% 2,67% 6,25% 17,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,03% 26,41% 27,15% 26,97% 25,44% 24,99% 33,67% 34,15% 21,81% 31,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 151,20% 148,54% 147,56% 143,91% 133,73% 127,16% 130,91% 107,56% 108,40% 145,13%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...