Visa allt om Terdén Plantskola Aktiebolag
Visa allt om Terdén Plantskola Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 711 772 966 1 025 1 212 1 241 1 370 1 792 2 516 1 623
Övrig omsättning 17 13 77 27 8 48 28 40 17 -
Rörelseresultat (EBIT) 6 61 49 -2 -8 22 -7 15 2 19
Resultat efter finansnetto 7 63 54 4 0 20 3 33 16 9
Årets resultat 5 36 32 3 0 20 3 33 16 9
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 18 26 33 51 31 43 44 51 16
Omsättningstillgångar 586 540 717 538 659 665 845 684 1 000 969
Tillgångar 597 558 743 571 711 696 888 729 1 051 985
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 196 191 155 123 120 120 120 117 84 68
Obeskattade reserver 30 30 14 1 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 148 139 289 299 367 401 453 343 603 574
Kortfristiga skulder 222 198 284 147 223 174 315 268 364 343
Skulder och eget kapital 597 558 743 571 711 696 888 729 1 051 985
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 157 146 145 140 143 89
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 182 124 100 228 180 155 156 140 140 118
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 19 13 28 72 104 187 194 196 139 103
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0
Omsättning 728 785 1 043 1 052 1 220 1 289 1 398 1 832 2 533 1 623
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 711 772 966 513 606 621 685 896 1 258 812
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 234 152 147 152 220 241 255 267 242 157
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 13 68 56 17 9 33 -7 23 20 46
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,90% -20,08% -5,76% -15,43% -2,34% -9,42% -23,55% -28,78% 55,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,17% 11,29% 7,27% 0,70% 0,00% 3,30% 0,68% 6,04% 2,00% 2,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,98% 8,16% 5,59% 0,39% 0,00% 1,85% 0,44% 2,46% 0,83% 1,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,09% 57,77% 52,48% 51,61% 56,44% 55,68% 50,88% 44,92% 29,33% 37,77%
Rörelsekapital/omsättning 51,20% 44,30% 44,82% 38,15% 35,97% 39,56% 38,69% 23,21% 25,28% 38,57%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,75% 38,42% 22,33% 21,67% 16,88% 17,24% 13,51% 16,05% 7,99% 6,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 228,83% 245,96% 225,00% 276,19% 230,04% 323,56% 239,05% 212,69% 231,87% 192,42%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...